مشخصات « پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گرانفسکی »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 36 سوالی
نوع فایل: pdf کد POG03

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان توسط گرانفسکی و همکاران ) 1002 (تدوین شده است، این پرسشنامه، پرسشنامهای چند بعدی و یک ابزار خود گزارشی است که دارای 63 ماده است و دارای فرم ویژه بزرگسالان و کودکان می باشد. مقیاس تنظیم شناختی هیجان نه ) 9(راهبرد شناختی ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه پذیری، فاجعه انگاری و ملامت دیگران را ارزیابی می کند. گارانفسکی و همکاران اعتبار و روایی مطلوبی را برای این پرسشنامه گزارش کرده اند. این پرسشنامه شامل 63 پرسش مدرج پنج نمره ای )از همیشه یا هرگز(میباشد که هر چهار پرسش یک عامل را مورد ارزیابی قرار میدهد قرار می دهد و در مجموع نه عامل به قرار، سرزنش خود، سرزنش دیگران، فاجعه میز کردن، نشخوار فکری، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی پذیرش، تمرکز مثبت و ارزیابی مثبت را مورد ارزیابی قرار می دهد. فرم فارسی این مقیاس به وسیله ی سامانی و جوکار ) 2633 (مورد اعتباریابی قرار گرفته است

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901