مشخصات « پرسشنامه اعتیاد به اینترنت كیمبرلي یانگ »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 20 سوالی
نوع فایل: pdf کد POF27

برای بدست آوردن امتیاز كلی پرسشنامه حاصل جمع امتیازات داده شده توسط پاسخ دهنده به تک تک سوالات پرسشنامه را با هم جمع می كنیم. نمره بدست آمده نمره كلی پرسشنامه بوده و دامنه ای از 02 تا 122 را خواهد داشت. بدیهی است كه هر چه این نمره بالاتر باشد، بیانگر اعتیاد بالاتر فرد به اینترنت خواهد بود و بر عكس. در جدول زیر حالتهایی از میزان اعتیاد پاسخ دهنده به اینترنت عنوان شده است:

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901