مشخصات «پرسشنامه اجتناب شناختی CAQ »
روایی و پایایی: ندارد
خرده مقیاس ها: ندارد
تعداد سوال: 25 سوالی
نوع فایل: pdf کد POB08

افراد به برخی از افکار خاص، واکنشهاي متفاوتی نشان میدهند. لطفاً با استفاده از مقیاسهاي زیر، جملات را به دقت بخوانید و مشخص کنید که شما معمولاً چگونه به این افکار خاص پاسخ میدهید. لطفاً عدد مربوط به هر جمله را در جاي خالی (........) بنویسید.

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901