مشخصات « اضطراب آشکار و پنهان اشپيل برگر STAI »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 40 سوالی
نوع فایل: pdf کد POA15

پرسشنامه اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگرکه به پرسشنامه STAI معروف است، به طور عمیقی در پژوهش ها و فعالیت های بالینی مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه شامل مقیاس های جداگانه .) خود سنجی، برای اندازه گیری اضطراب آشکار و پنهان می باشد. ) 0*، ص 001 اضطراب آشکار ) S (، می تواند به عنوان مقطعی از زندگیِ یک شخص محسوب شود یا به عبارتی، بروز آن موقعیتى است و اختصاص به موقعیتهاىِ تنش زا )جر و بحثها، از دست دادنِ موقعیتهاى اجتماعى، تهدید امنیت و سلامت انسان( دارد ) 1، ص 3(. اما، اضطرابِ پنهان ) T (، به تفاوتهایى فردی، در پاسخ به موقعیت هایِ پر استرس با میزان های مختلف اضطراب آشکار، دلالت دارد. اضطراب آشکار و پنهان، در برخی زمینه ها به مثابه انرژی جنبشی و پتانسیل، با هم قابل مقایسه هستند. اضطراب آشکار همانند انرژى جنبشى، به یک عکسالعمل یا فرایند ملموس اشاره دارد که در زمانى معین و در سطحى معین از شدت واقع مى شود. اضطراب پنهان، همانند انرژی پتانسیل، به تفاوت های فردی در عکس العمل ها اشاره دارد. انرژی پتانسیل، به تفاوت هایی در میزانِ انرژی جنبشی اشاره دارد که با یک موضوع جسمانی ویژه، همراه شده است و در .)33- صورتی که یک نیروی مناسب پدید آید، می تواند ظاهر شود ) 0*، ص 33

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901