مشخصات « آزمونهاي عملیاتی (عینی و انتزاعی) » آزمونهاي نگهداري ذهنی / آزمونهاي عملیات عینی / آزمونهاي فضایی- زمانی / آزمونهاي عملیات انتزاعی
روش اجرا: دارد
نمره گذاری: دارد
تعداد سوال: 34 صفحه
نوع فایل: pdf کد POA11

مقدمه: مسألۀ استقرار ساختهاي عملیات منطق عینی 1 در حدود هفت سالگی ، کودك به بازگشت پذیري منطقی ، که به فکر وي تحرك و پویایی بیشتري می بخشد و مخصوصاً به میان واگرایی تدریجی ولی سریع منجر می گردد ، دست می یابد . این بازگشت پذیري فقط خاص یک آزمایش معین نیست ، بلکه در همۀ موقعیتهاي آزمایشی که به منظور دستیابی به یک ساخت خاص سازماندهی می شوند ، قابل مشاهده است . بازگشت پذیري یک خصیصۀ اعمال آزمودنی است که می تواند در فکر متجلی گردد و به شکل درونی گسترش یابد . به عبارت دیگر ، فعالیت شناختی کودك از زمانی عملیاتی می شود ک ه به آن چنان تحرکی دست یافته باشد که بتواند عمل واقعی خود را ( طبقه بندي کردن ، جمع کردن و جز آن ) یا ادراك خود را از یک دگرگونی مربوط به زمینۀ جسمانی ( در مورد یک گلولۀ خمیر ، در مورد یک حجم مایع و جز آن )، در سطح فکري براساس یکعمل معکوس به نقطۀ شروع بازگرداند یا به وسیلۀ یک عمل متقابل جبران نماید .

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901