مشخصات « آزمونهای حافظه کلامی و عددی »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 40 آیتم
نوع فایل: pdf کد POA10

حافظۀ جفت کلمات: به هر یک از آزمودنی ها یک برگ کاغذ می دهند و از آنها می خواهند که اعداد 1 تا 52 را در حاشیۀ سمت راست کاغذ و به ترتیب در زیر یکدیگر بنویسند. آنگاه به آنها می گویند: "من جفت کلماتی را برای شما می تعداد این جفت کلمات 52 تاست. وقتی همۀ آنها به را خواندم، دوباره از اول - .» میز صندلی « خوانم، مثلاً شروع می کنم و به ترتیب اولین کلمۀ هر جفت را می خوانم، شما باید دومین کلمه را بنویسید. مثلاً اگر من را - » صندلی « را برای شما خواهم خواند و شما باید کلمۀ » میز « را خوانده باشم، دفعۀ دوم » میز صندلی « دفعۀ اول بنویسید. اگر شما نتوانستید کلمۀ دوم را به خاطر بیاورید، باید در مقابل شمارۀ مربوطه به آن یک خط تیره بکشید. شما فقط باید کلمۀ دوم را بنویسید".

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901