مشخصات « آزمون های روانشناسی اجتماعی و شخصیت » دو پرسشنامه اضطراب انتظار و انتخاب شغل. بخشی از کتاب آزمونهاي روان شناسي اجتماعي و شخصيت دکتر مجید صفاری نیا
روایی و پایایی و منابع: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 20 و 43 سوالی 31 صفحه
نوع فایل: pdf کد POA04

حوزه ارزيابي و اندازه گيري به تلاش هايي اتلاق مي شود كه با هدف درك و پيش بيني رفتار افراد صورت مي گيرد و قرنها قدمت دارد. به نظر مي رسد پيش بيني ابعاد رفتار و صفات ديگران از علاقه هميشگي انسان است. مثلا بشر اوليه از پيشگويي كاهنان براي پيش بيني رويدادها و سرنوشت افراد استفاده مي كرده است. طالع بيني نيز از هزاران سال پيش به استناد شكل بندي ستارگان در لحظه تولد افراد به پيش بيني رفتار و صفات وي در آينده تمركز داشته است. در قرنهاي بعدي نيز استفاده از كف بيني وتقسيم بندي خطوط دست انسانها به نواحي مختلف و منطقه بندي آنها و برآمدگي ها و فرورفتگي هاي آن مي توانستند خصوصيات دروني و رفتار آدميان را مشخص كند. از ابتداي قرن بيستم با پيشرفت روانشناسي توسعه كاربرد رياضي و آمار وتلاش دانشمنداني چون بينه 1،گالتون 2، كتل 3، ترمن 4، گودارد 5، پركز 6، اسپيرمن 7، آلپورت 8 و گيلفورد 9 (به نقل از لطف آبادي ، 1382 ) اندازه گيري درباره صفات ، رفتار ، هوش و استعداد را گسترش دارد. فعاليت هاي آلپورت و تورستون 10 در سنجش رفتارهاي اجتماعي از جمله نگرش ها آغازگر مطالعات روان سنجي در روانشناسي اجتماعي در دهه هاي ابتدايي قرن بيستم بود . توسعه و گسترش هزاران آزمون در زمينه سنجش نگرش ها، علايق، باورها، استعدادها وهوش حاكي از توسعه فوق العاده دانش روان سنجي بود . تدوين موضوعات روان سنجي عينيت، نمونه گيري، هنجاريابي، پايايي و اعتبار،روايي در استفاده دقيق از رياضيات و آمار و امروز كاربرد نرم افزارهاي آماري در ساختن آزمون ها و تحليل وتفسير آنها از 2010 ) در روان شناسي اجتماعي تاكيد بر پژوهش ، مهمترين عنوانهاي مطالعه اين حوزه هستند ( مايرز 11 و روش پايه اي در استفاده و كاربرد آزمونها به ويژه در مطالعات همبستگي، زمينه يابي، مشاهده طبيعي و آزمايشگري بسيار مورد تاكيد است و استفاده از روشهاي مختلف تحقيق و ابزار اندازه گيري و روشهاي خاص اين رشته، روانشناسي اجتماعي را به عنوان يك رشته بسيار علمي و با حجم عظيمي از مطالعات و پژوهش ها متمايز كرده است.

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901