مشخصات « آزمون عمل به باورهای دینی (معبد) فرم کوتاه 52 سوالی »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 25 سوالی
نوع فایل: pdf کد PO26

آزمون معبد 21 سوالی، )عمل نه اعتقاد و نگرش( به باورهای اسلامی را اندازه می گیرد. مواد آزمون در 1 حوزه عمل به واجبات، عمل به مستحبات، فعالیت های مذهبی) عضویت در گروه های مذهبی و...( و در نظر گرفتن مذهب در تصمیم گیری ها و انتخاب های زندگی قرار دارد. سوالات آزمون با توجه به رفتاری های دینی رایج در جوانان متدین به اسلام انتخاب شده است. هر سوال 1 گزینه دارد که از صفر تا چهار نمره گذاری می شود. بنابراین نمره صفر به معنی عمل نکردن به هیچ یک از باورهای دینی و بیشترین نمره ) 511 ( نشان دهنده عمل به همه باورهای دینی به حساب می آید.

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901