مشخصات « آزمون افسردگی زونگ »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 20 سوالی
نوع فایل: pdf کد PO08

مقياس تجديد نظر شده زونگ در مطالعات کلينييی و بين فرهنگی ودر مطالعات شيوع افسردگی در جمعيت طبيعی بيار گرفته شده است . اين مطالعات فرم هايی را فراهم نموده اند. از اين مقياس يک پرسشنامه وضعيت افسردگی که آن نيز يک مقياس 21 ماده اي است ساخته شده است تا به عنوان يک وسيله نيمه سازمان يافته توسط مصاحبه گر براي رتبه بندي افسردگی استفاده شود

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901