مشخصات « ارزیابی و آزمونگری روانشناختی »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: سوالی
نوع فایل: pdf کد PO04

فهرست

بخش اول – طبقه بندي و اصول فني آزمونگري روانشناختي

فصل اول – طبقه بندي................................................................................... ٧

روشهاي طبقه بندي.......................................................................................... ٨

الگوهاي پزشكي............................................................................................... ٩

رويكرد روانسنجي............................................................................................. ٩

غربالگري........................................................................................................ ١٢

طبقه بندي آزمونهاي روانشناختي...................................................................... ١۵

آزمونهاي توانايي ذهني.................................................................................... ١۵

آزمونهاي پيشرفت تحصيلي .............................................................................. ١۶

آزمونهاي شخصيت.......................................................................................... ١٧

آزمونهاي علايق، نگرشها و ارزشها................................................................... ١٨

آزمونهاي عصب روانشناختي............................................................................ ١٨

ساير روشهاي طبقه بندي آزمونها ...................................................................... ١٨

آزمونهاي عملكردي در مقابل کاغذ – مدادي ......................................................... ١٨

آزمونهاي سرعت در مقابل قدرت........................................................................ ١٩

آزمونهاي انفرادي در مقابل گروهي..................................................................... ١٩

حداکثر عملكرد در مقابل عملكرد نوعي................................................................. ١٩

آزمونهاي هنجار مرجع در مقابل آزمونهاي ملاك مرجع............................................ ٢٠

فصل دوم - مباني کماري ارزيابي.................................................................. ٢١

هنجار ............................................................................................................ ٢١

ويژگيهاي گروه هنجار ...................................................................................... ٢٢

انواع هنجار ..................................................................................................... ٢٣

هنجار درصدي.................................................................................................. ٢٣

نمره هاي معيار................................................................................................. ٢۴z

نمره هاي ٢۵..................................................................................................... T

نمره هاي هوشبهر انحرافي............................................................................................. ٢۵

نمره هاي ٩ بخشي........................................................................................... ٢۵

هنجارهاي تحولي............................................................................................. ٢۶

معادلهاي کلاسي........................................................................................... ٢٧

هنجارهاي باليني............................................................................................. ٢٧

متغيرها .......................................................................................................... ٢٨

مقياسهاي اندازهگيري...................................................................................... ٢٨

توزيع فراواني................................................................................................... ٢٩

اشكال مختلف توزيع.......................................................................................... ٣١

اندازه هاي گرايش مرکزي ................................................................................... ٣٣

پراکندگي........................................................................................................ ٣٣

اعتبار ............................................................................................................. ٣۴

روش بازآزمايي................................................................................................. ٣۵

روش توافق نمره گذاران ...................................................................................... ٣۵

روش فرمهاي هم ارز ........................................................................................ ٣۵

روش همساني دروني....................................................................................... ٣۶

روش دو نيمه کردن ........................................................................................... ٣۶

روش کودر – ريچاردسون .................................................................................... ٣٧

ضريب کلفا ....................................................................................................... ٣٨

عوامل مؤثر بر اعتبار .......................................................................................... ٣٨

روايي............................................................................................................. ٣٩

روايي محتوا .................................................................................................... ٣٩

روايي ملاکي................................................................................................... ۴٠

روايي سازه..................................................................................................... ۴٠

بخش دوم - روشهاي ارزيابي روانشناختي

فصل سوم - شرح حال نويسي................................................................... ۴۵

وضعيت رواني.................................................................................................. ۴۶

ارزيابي چندمحوري ...........................................................................................۴٨

٤ ارزيابی و آزمونگری روانشناختی اختلالات باليني و ساير اختلالاتي که ممكن است مورد توجه باليني قرار گيرند.

۴٩ : I محور اختلالات شخصيت و عقبماندگي ذهني ................................................. ۵٠

: II محور بيماريهاي جسماني ........................................................................ ۵١

: III محور مشكلات رواني – اجتماعي و محيطي................................................... ۵٢

: IV محور ارزيابي کلي کارکرد ............................................................................. ۵۴ :

V محور ۵٧......................................................... (GARF)

مقياس ارزيابي کلي کارکرد ارتباطي طرح غيرمحوري........................................... ۶٠

فصل چهارم - مشاهده ............................................................................... ۶٣

رفتار هدف ...................................................................................................... ۶۴

مكان مشاهده ................................................................................................. ۶۵

چگونگي ثبت دادهها ......................................................................................... ۶۶

انتخاب مشاهدهگر ............................................................................................ ۶٨

اعتبار مشاهده ................................................................................................ ۶٩

روايي مشاهده ................................................................................................ ٧١

سيستمهاي مشاهدهاي................................................................................... ٧١

سيستم ارزيابي رفتاري کودکان – سيستم مشاهدة دانشکموز ................................. ٧١

فهرست بازبيني رفتار کودك – فرم مشاهدة مستقيم............................................... ٧٣

مشاهدة تعامل همتايان دوج............................................................................... ٧٣

فصل پنجم - مصاحبه.................................................................................. ٧۵

برقراري ارتباط با مصاحبه شونده .......................................................................... ٧۵

مراحل مصاحبه ................................................................................................ ٧٧

موضوعها و پرسشهاي مصاحبه ......................................................................... ٧٩

مصاحبه با خردسالان......................................................................................... ٨٠

مصاحبه با کودکان دبستاني ............................................................................... ٨٢

مكان مصاحبه .................................................................................................. ٨٣

مصاحبه تا چه حد بايد سازمان يافته باشد ؟ .......................................................... ٨۴

کودکان مقاوم .................................................................................................. ٨۵

مصاحبه با نوجوانان ........................................................................................... ٨۶

فنون مصاحبه با نوجوانان.................................................................................... ٨٩

مزاياي مصاحبة ساختار يافته .............................................................................. ٩١

ضعفهاي مصاحبة ساختار يافته.......................................................................... ٩١

پرسشنامههاي مصاحبة تشخيصي ساختاريافته ....................................................٩٢

٩۵....................................................... (DISC)

جدول مصاحبة تشخيصي براي کودکان ساخت و محتوا ..............................................٩۶

اجرا ............................................................................................................... ٩٧

اعتبار ............................................................................................................. ٩٨

روايي............................................................................................................. ٩٨

فصل ششم - مقياسهاي درجه بندي........................................................ ١٠١

تعريف .......................................................................................................... ١٠٢

کاربرد مقياسهاي درجه بندي............................................................................ ١٠٢

مزاياي استفاده از مقياس درجه بندي.................................................................. ١٠٣

محدوديتهاي مقياس درجه بندي....................................................................... ١٠۴

خطاهاي موجود در مقياس درجه بندي................................................................. ١٠۵

اصول تهية مقياس درجه بندي............................................................................ ١٠۶

تفسير مقياسهاي درجه بندي........................................................................... ١٠٧

انواع مقياسهاي درجه بندي ............................................................................. ١٠٨

مقياس درجه بندي عددي................................................................................. ١٠٨

مقياس درجه بندي نگارهاي ............................................................................... ١٠٩

مقياس درجه بندي نگارهاي توصيفي ................................................................... ١١٠

مقياسهاي درجه بندي مقايسهاي..................................................................... ١١١

مقياس ليكرت................................................................................................ ١١١

مقياس افتراق معنايي..................................................................................... ١١٢

مقياس ثرستون.............................................................................................. ١١۴

فرمهاي مقياس درجه بندي............................................................................... ١١۶

ارزيابي کودکان از سوي معلمان......................................................................... ١١۶

ارزيابي کودکان از سوي والدين.......................................................................... ١١٧

توافق والدين – معلم....................................................................................... ١١٧

توافق پدر و مادر ............................................................................................. ١١٨

ارزيابی و آزمونگری روانشناختی ------------------------ ٥

توافق کودك – بزرگسال ................................................................................... ١١٨

درجه بندي همتايان .........................................................................................

(SSRS) سيستم درجه بندي مهارتهاي اجتماعي سيستم درجه بندي مهارتهاي اجتماعي – فرم دانش آموز – مقطع دبستان .............. ١٢٠

نمره گذاري.................................................................................................... ١٢١

اعتبار و روايي................................................................................................ ١٢١

بخش سوم - مباني نظري و ارزيابي هوش و شخصيت

فصل هفتم- ارزيابي هوش........................................................................ ١٢۵

هوش چيست ؟ ............................................................................................. ١٢۵

نظريه هاي هوش............................................................................................ ١٢۶

نظريه هاي کلاسيك......................................................................................... ١٢۶

نظرية اسپيرمن.............................................................................................. ١٢۶

نظرية توانايي هاي ذهني اولية ثرستون............................................................... ١٢٩

نظرية گيلفورد ................................................................................................ ١٣١

الگوهاي سلسله مراتبي................................................................................. ١٣٢

نظرية کتل..................................................................................................... ١٣٣

نظرية ورنون................................................................................................... ١٣٣

نظرية کارول................................................................................................... ١٣۵

نظريه هاي تحولي هوش.................................................................................. ١٣۶

نظرية رشد شناختي پياژه ................................................................................ ١٣٨

پردازش اطلاعات و نظريه هاي بيولوژيك هوش........................................................ ١٣٩

نظرية جنسن................................................................................................. ١۴٠

نظرية استرنبرگ............................................................................................. ١۴١

نظرية هوشهاي چندگانه گاردنر ........................................................................ ١۴٢

نظرية داس، ناگليري و کرباي ............................................................................ ١۴٢

رابطة آزمونها و نظريه هاي هوش...................................................................... ١۴۴

آزمونهاي انفرادي هوش................................................................................. ١۴۴

ماده سؤالهاي آزمونهاي هوش انفرادي............................................................ ١۴۵

مقيا س هاي هوش و کسلر ............................................................................... ١۴٧

مقياس هوش بزرگسالان و کسلر – ويرايشسوم.................................................. ١۴٩

خرده آزمونهاي کلاميض.................................................................................. ١۴٩

خرده آزمونهاي عملكردي................................................................................ ١۵٠

نمره گذاري و هنجارها ...................................................................................... ١۵١

تفسير نتايج .................................................................................................. ١۵٢

فرم کوتاه مقياس هوش و کسلر ........................................................................ ١۵٣

(WISC – III) مقياس هوش و کسلر کودکان – ويرايش سوم ١۵۵

.WISC – III ويژگيهاي روانسنجي

١۵۵................. (WPPSI-R)

مقياس تجديدنظر شدة هوش و کسلر

پيش دبستاني مقياس هوش استنفورد – بينه .......................................................................... ١۵٧

ويژگيهاي روانسنجي................................................................................... ١۶٠

آزمونهاي گروهي توانايي ذهني....................................................................... ١۶٠

کاربرد آزمونهاي گروهي.................................................................................. ١۶١

آزمون ريون .................................................................................................... ١۶١

فصل هشتم – ارزيابي شخصيت............................................................... ١۶٣

صفات شخصيت............................................................................................. ١۶٣

نظريههاي صفات............................................................................................ ١۶۴

نظرية کتل..................................................................................................... ١۶۶

نظرية کيزنك ................................................................................................... ١۶٨

نظرية پنج عامل بزرگ شخصيت......................................................................... ١۶٩

مسائل و مشكلات ارزيابي شخصيت.................................................................. ١٧٠

ثبات شخصيت ............................................................................................... ١٧٠

رابطة اندازههاي شخصيت با رفتارهاي واقعي....................................................... ١٧١

تأثيرهاي موقعيتي بر رفتار ................................................................................ ١٧٢

روشهاي ارزيابي شخصيت..............................................................................

١٧٣ آزمونهاي عيني شخصيت............................................................................... ١٧٣

کاربرد آزمونهاي عيني شخصيت....................................................................... ١٧۴

طبقه بندي کارکردي آزمونهاي عيني شخصيت..................................................... ١٧۶

آزمونهاي جامع شخصيت................................................................................ ١٧٧

ارزيابی و آزمونگری روانشناختی آزمونهاي حيطه هاي خاص ........................................ ١٧٨

تجديدنظر شده ............................................................ ١٧٩

- NEO سياهة شخصيت نمره گذاري.................................................................... ١٨٣

اعتبار و روايي................................................................................................ ١٨٣

١٨٣.................................(MMPI – 2 / MMPI)

سياهة شخصيتي چندوجهي مينه سوتا مراحل تدوين ..............................................١٨۴

روش اجرا...................................................................................................... ١٨٨

نمره گذاري.................................................................................................... ١٨٨

تفسير نتايج .................................................................................................. ١٨٨

تفسير مقياسهاي روايي................................................................................. ١٩٠

تفسير مقياسهاي باليني................................................................................ ١٩١

تفسير ترکيبي مقياسهاي باليني ..................................................................... ١٩۴

١٩۵.............................................................................................MMPI

فرم کوتاه نمره گذاري و تفسير ........................................................................................ ١٩۶

کليد نمره گذاري.............................................................................................. ١٩۶

١٩٧.............................(SCL – 90- R) فهرست بازبيني نشانهها – ٩٠ – تجديدنظر شده

١٩٩............................................................................... SCL – 90-

R ابعاد نُه گانة نمره گذاري.................................................................................................... ٢٠۵

پرسشنامة اطلاعات شخصي وودورث.................................................................

٢٠٨روش اجرا و نمره گذاري.................................................................................... ٢١٠

تفسير نمره هاي آزمون..................................................................................... ٢١٠

روشهاي فرافكن در ارزيابي شخصيت ................................................................ ٢١٢

اجرا و نمره گذاري روشهاي فرافكن.................................................................... ٢١۴

آزمون لكه هاي جوهر رورشاخ ............................................................................ ٢١۴

اجرا و نمره گذاري............................................................................................ ٢١۵

٢١٧............................................................................(TAT)

آزمون اندريافت موضوع ٢١٨...........................................................................

(CAT) آزمون اندريافت کودکان روش اجرا........................................................ ٢٢٠

تفسير نتايج .................................................................................................. ٢٢۴

١ – موضوع اصلي........................................................................................... ٢٢۴

٢ – قهرمان اصلي .......................................................................................... ٢٢۵

٣ – نيازهاي اساسي و کششهاي قهرمان......................................................... ٢٢۵

۴ – ادراك از محيط .......................................................................................... ٢٢۶

۵ – چگونگي ارزيابي ديگران ............................................................................. ٢٢۶

۶- تعارضهاي مهم.........................................................................................

٢٢۶ ٧ – ماهيت اضطرابها ..................................................................................... ٢٢۶

٨ – مكانيسمهاي دفاعي اصلي........................................................................ ٢٢٧

٩ – کارکرد فراخود .......................................................................................... ٢٢٧

١٠ – انسجام خود .......................................................................................... ٢٢٧

٢٢٨..........................................................................

(RISB) برگة جملات ناتمام راتر نقاشيهاي فرافكن................................................. ٢٢٩

آزمون نقاشي کدمك ........................................................................................ ٢٣١

دستور اجراي آزمون ........................................................................................ ٢٣١

الف :اجراي آزمون به صورت انفرادي : ................................................................. ٢٣١

ب :اجراي گروهي آزمون .................................................................................. ٢٣٣

نمره گذاري.................................................................................................... ٢٣۴

کيندة آزمونهاي فرافكن.................................................................................... ٢۴۶

بخش چهارم - برخي از گسترههاي کاربرد آزمونهاي روانشناختي فصل نهم - ارزيابي افسردگي................. ٢۴٩

افسردگي کودکان........................................................................................... ٢۵٠

وقوع همزمان افسردگي با ساير اختلالها ........................................................... ٢۵٢

روشهاي ارزيابي افسردگي............................................................................. ٢۵٣

ابزارهاي ارزيابي افسردگي............................................................................... ٢۵۵

سياهة افسردگي بك...................................................................................... ٢۵۵

روش اجرا...................................................................................................... ٢۵۶

نمره گذاري.................................................................................................... ٢۵۶

اعتبار و روايي................................................................................................ ٢۵٧

تفسير نتايج .................................................................................................. ٢۵٧

هنجارهاي ايراني ........................................................................................... ٢۵٨

اندازهگيري هيجانپذيري................................................................................... ٢۵٨

ارزيابی و آزمونگری روانشناختی ------------------------

٧ مقياس نااميدي.............................................................................................. ٢۵٩

مقياس درجه بندي افسردگي کودکان – تجديدنظر شده .......................................... ٢۵٩

سياهة معرفي همتايان از نظر افسردگي............................................................ ٢۶٠

فصل دهم - ارزيابي اضطراب..................................................................... ٢۶١

مراحل ارزيابي اضطراب .................................................................................... ٢۶٢

ارزيابي شناختي – رفتاري................................................................................ ٢۶٣

ابزارهاي تشخيصي......................................................................................... ٢۶۴

٢۶۴........................................................ (ADIS) جدول مصاحبة اختلالهاي اضطرابي

٢۶۵.........................................................DSM

مصاحبة باليني ساختار يافته براساس مقياس اضطراب کتل ...................................... ٢۶۵

نمره گذاري.................................................................................................... ٢۶۵

اعتبار و روايي................................................................................................ ٢۶٧

ارزيابي اضطراب حالت و صفت........................................................................... ٢۶٨

سياهة اضطراب حالت – صفت بزرگسالان............................................................ ٢۶٩

اجرا و نمره گذاري............................................................................................ ٢٧٠

پرسشنامة حيطههاي نگراني........................................................................... ٢٧٣

سياهة تفكر مضطرب کننده .............................................................................. ٢٧۴

ارزيابي سازههاي نظري مرتبط با اضطراب............................................................ ٢٧۵

نگرش نسبت به نگراني................................................................................... ٢٧۵

٢٧۶.................................................................... (IUS)

مقياس عدم تحمل بيثباتي تنظيم هيجانها......................................................... ٢٧٧

کارکردهاي ميان فردي..................................................................................... ٢٧٨

اضطراب در کودکان.......................................................................................... ٢٧٨

اضطراب جدايي.............................................................................................. ٢٧٩

روشهاي ارزيابي اضطراب کودکان...................................................................... ٢٨٠

٢٨٠....................................................(STAIC)

سياهة اضطراب حالت – صفت کودکان اجرا .............................................................. ٢٨٢

فصل يازدهم - ارزيابي خشم .................................................................... ٢٨٧

تعريف .......................................................................................................... ٢٨٧

ابعاد خشم ................................................................................................... ٢٨٩

انواع خشم ................................................................................................... ٢٩٢

تفاوتهاي فردي و جنسيتي در خشم ................................................................ ٢٩٣

پيامدهاي خشم............................................................................................. ٢٩۴

خصيصههاي شخصيتي و خشم ........................................................................ ٢٩۶

خصومت و خشم ............................................................. ٢٩٨

A الگوي رفتاري تيپ و خصومت............................................................... ٢٩٩

A ارزيابي الگوي رفتاري تيپ ارزيابي خشم...................................................... ٣٠٠

ابزارهاي ارزيابي خشم.................................................................................... ٣٠٣

٣٠۴.......................................................................(ASR)

سياهة خودسنجي خشم سياهة خشم................................................................ ٣٠۴

٣٠۴............................................................(STAXI)

سياهة بروز خشم حالت –صفت نمره گذاري............................................................. ٣٠۶

روايي و اعتبار سياهة بروز خشم حالت – صفت.................................................... ٣٠٨

هنجارها ....................................................................................................... ٣٠٩

فصل دوازدهم - ارزيابي بافت خانواده........................................................ ٣١٧

تعريف خانواده ................................................................................................ ٣١٧

ويژگيهاي کارکردي خانواده ............................................................................. ٣١٩

ارزيابي خانواده............................................................................................... ٣٢١

رابطة ارزيابي و درمان...................................................................................... ٣٢٢

راهبردهاي ارزيابي خانواده ............................................................................... ٣٢٣

راهبردهاي کيفي........................................................................................... ٣٢٣

مصاحبة تشخيصي......................................................................................... ٣٢۵

ارزيابي کارکردهاي ارتباطي.............................................................................. ٣٢۶

شجرهنامه .................................................................................................... ٣٢٧

روشهاي مبتني بر استعاره.............................................................................. ٣٢٨

آزمونهاي روانشناختي .................................................................................. ٣٣٠

در ارزيابي خانواده ......................................................................... ٣٣١

MMPI کاربرد ٨ ------------------------

-ارزيابی و آزمونگری روانشناختی پيوستها ............................................................ ٣٣۵

 

پيوست ١. پرسشنامة تاريخچة فردي ................................................................. ٣٣۶

پيوست ٢. فهرست بازبيني مصاحبة باليني روانپزشكي براساس............................

٣۵١ DSM-IV ملاكهاي تشخيصي

پيوست ٣. سيستم درجه بندي مهارتهاي اجتماعي – فرم دانش آموز – ................... ٣۶٠

مقطع دبستان ٣۶٢.............................................................................. MMPI

پيوست ۴.

فرم کوتاه

٣٧٠...................................................................... SCL-90-R

پيوست ۵. پرسشنامة

پيوست ۶. پرسشنامة اطلاعات شخصي و دورث................................................... ٣٧۶

پيوست ٧. سياهة افسردگي بك – فرم کوتاه ....................................................... ٣٨٠

پيوست ٨. مقياس اضطراب کتل......................................................................... ٣٨۶

پيوست ٩. مقياس اضطراب حالت بزرگسالان........................................................ ٣٩١

پيوست ١٠ . مقياس اضطراب صفت بزرگسالان...................................................... ٣٩٢

پيوست ١١ . پرسشنامة اضطراب کودکان – مقياس حالت........................................ ٣٩٣

پيوست ١٢ . پرسشنامة اضطراب کودکان – مقياس صفت........................................ ٣٩۴

٣٩۵.................................... (STAXI –

پيوست ١٣ . سياهة بروز خشم حالت – صفت

( 2 ۴٠٠............................................................. (FAD)

پيوست ١۴ . ابزار سنجش خانواده

 

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901