مشخصات « ابزار سنجش خانواده ناتان بی اپشتاین ، لارنس ام.بالدوین ،و دوان اس.بیشاب »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 60 سوالی
نوع فایل: pdf کد M20025

یک پرسشنامۀ 06 سوالی است که برای سنجیدن عملکررد خرانواده بنرا برر » ابزار سنجش خانواده « الگوی مک مستر 3 تدوین شده است.این الگو خصوصیات ساختاری ، شغلی و تعاونی خرانواده را معرین می سازد و شش بعد از عملکرد خانواده را مشخص می کند.این ابعاد از این قرار است: حر مشرک ، ارتباط ، نقشها ، همراهی 4 عاطفی ، آمیزش 5 » ابرزار سرنجش خرانواده « عاطفی و کنترل رفتار . لراا متناسب با این شش بعد ، از شش خرده مقیاس برای سنجیدن آنها ، بعلاوه یک خرده مقیاس هفرت مربوط به عملکرد کلی خانواده تشکی شده است یک مقیاس درجه بندی بالینی ه وجرود دارد کره مشاوران و متخصصان بالینی از آن برای سنجیدن عملکرد خانواده استفاده می کنند

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901