مشخصات « اجرا نمره گذاری و تفسیر آزمون MMPI-2(370) »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد صفحه: 18 صفحه
نوع فایل: pdf کد M20018

MMPI در دهه 1930 و 1940 به عنوان یک ابزار پیچیده روانشناختی براي تشخیص MMPI 

بیماران روانی به صورت طبقه هاي مختلف افراد روان رنجور و روانپریش طراحی شد هشت مقیاس بالینی ( 1تا 4 و 6تا 9 ) داشت .

بعدها دو مقیاس MMPI نسخه اولیه  دیگر یعنی مقیاس هاي 5 و 0 افزوده شد. صلی که اندکی پس از تدوین آن روي داد افزایش MMPI یک پیشرفت اولیه در مورد  چهار مقیاس روایی براي اندازه گیري نگرش شخص نسبت به آزمون بود. این بود که افراد را در طبقات مختلف MMPI در ابتدا هدف مقیاس هاي بالینی  تشخیصی قرار دهد. بنابر این برافراشتگی یک مقیاس خاص مبناي تشخیص ...

ادامه دارد..........

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901