مشخصات « پرسشنامه اخلاق اداری کارکنان »
شامل: پرسشنامه تعهدات حرفه ای (Clikeman & Hening,2000)/ پرسشنامه ایدئولوژی های اخلاقیEthical Position Questionnaire(EPQ) (Forsyth,1380)/ پرسشنامه تعهدات اجتماعی: Perceived role of ethics & social responsibility(PRESOR) (Singhapakdi,1996)/ پرسشنامه تعهدات سازمانی (Hunt,Van, Chonko, 1989)/ پرسشنامه منافع فردی (Clikeman & Hening,2000)/
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 48 سوالی
نوع فایل: word کد B20006

همان طوري که قبلاً بيان شد، پرسشنامه استاندارد کلايک من و هنينگ (2000) براي جمع آوري داده هاي مربوط به تعهدات حرفه اي و منافع فردي مورد استفاده قرار گرفته که در پرسشنامه فوق از سؤال يک تا دوازده که به صورت طيف 5 مرتبه اي ليکرت امتياز بندي شده براي اندازه گيري تعهدات حرفه اي و سؤال چهل و يک تا چهل و چهار براي اندازه گيري منافع فردي استفاده شده است. از پرسشنامه وضعيت اخلاقي فارسيث (1980) که براي گرد آوري داده هاي مربوط به ايدئولوژي هاي اخلاقي استفاده شده، سؤال سيزده تا بيست و يک براي اندازه گيري ايدئولوژي اخلاقي ايده آل گرايي و سؤال بيست و دو تا سي و يک براي اندازه-گيري ايدئولوژي اخلاقي نسبي گرايي استفاده شده است.

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901