مشخصات « پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 6 ماده ای
نوع فایل: word کد A20030

از آنجا که پرسشنامه ی مذکور، استاندارد هستند و بارها در تحقیقات پژوهشگران استفاده شده است، بنابراین روایی آن‌ها به طور خود به خود تأیید شده است. در پژوهش ضرغامی و همکاران (1391)، برای سنجش میزان پایایی پرسشنامه نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن برای پرسشنامه خلاقیت و انگیزه به کارگیری نوآوری در شغل با استفاده از نرم افزار اِس پی اِس اِس، 812/0 به دست آمد.

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901