مشخصات « آزمون هوشی آر. بی. کتل اندازه گیری عامل G مقیاس دو فرم A »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 46 آیتمی
نوع فایل: word کد 10140

آزمون هوشی آر.بی.کتل آزمون نابسته به فرهنگ اندازه گیری عامل G مقیاس

2 – فرم A نام و نام خانوادگی ................................................................................................................

تاریخ تولد : روز ........................ ماه ..................... سال ............................. سن ........................................

پایه تحصیلی ......................................................................................

تاریخ اجرا ..........................................................

محل اجرا .............................................................................................................................

مدت اجرای آزمون ..................................................

دقیقه اجرا کننده .....................................................................................................

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901