مشخصات « آزمون هوشی آر. بی. کتل اندازه گیری عامل G فرم B »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 60 آیتم
نوع فایل: word کد 10139

آزمون هوشی آر.بی.کتل آزمون نابسته به فرهنگ اندازه گیری عامل G مقیاس

2 – فرم B ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام و نام خانوادگی ................................................................................................................

تاریخ تولد : روز ........................ ماه ..................... سال .............................

سن ........................................ پایه تحصیلی ......................................................................................

تاریخ اجرا ..........................................................

محل اجرا .............................................................................................................................

مدت اجرای آزمون ..................................................

دقیقه اجرا کننده .....................................................................................................

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901