مشخصات « پرسشنامه 21 سوالی شجاعت »
روایی و پایایی: دارد
خرده مقیاس ها: دارد
تعداد سوال: 21 سوالی
نوع فایل: word کد 10128

در پاسخ به این پرسشنامه دونوع امتیاز (م) منطقی و (غ) غیرمنطقی بدست می آورید. اکنون مجموع امتیازات (م) و (غ) خود را بدست آورید. ممکن است امتیاز (م)، منفی یا مثبت باشد در این صورت امتیاز (م) منفی را از امتیاز (م) مثبت کسرنمایید. مجموع امتیاز (م) شما باید بین (25-) تا (25) باشد و مجموع امتیاز (غ) نیز بین (0) تا (25) یا در همین حدود باشد.

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901