مشخصات آزمون « پرسشنامه اشتیاق تحصیلی – اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی »
روایی و پایایی: ندارد
خرده مقیاس ها: ندارد
تعداد سوال: 15 سوالی
نوع فایل: word کد 10021

مقیاس اشتیاق تحصیلی – اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی School Engagement Scale – Behavioral, Emotional, and Cognitive Engagemen

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901