مسئله spss درباره: آزمون t گروههای مستقل

سوال:

آیا بین کمال گرایی در دو گروه معتاد و غیر معتاد تفاوت وجود دارد؟

همراه با فایل spss

جواب:

به منظور مقایسه افراد معتاد و غیر معتاد از لحاظ « کمال گرایی» نمونه ای به حجم 200 نفر (100 نفر معتاد و 100 نفر غیر معتاد) انتخاب شد.

داده ها به وسیله مقیاس کمال گرایی چند بعدی تهران جمع آوری شدند.

تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی که شامل میانگین، انحراف معیار و آمار استنباطی شامل بررسی مفروضه ها و آزمون t برای گروههای مستقل ارائه شد.


 

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901