موضوع مسئله spss: تحلیل کواریانسancova

سوال: آیا روش درمانی هیپنوتراپی در در وضعیت روان شناختی افراد دارای اختلالات اعتیادی موثر است؟

جواب در spss: روش پژوهش از نوع طرح های آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود.

برای این منظور نمونه ای به حجم 36 نفر از بین کلیه مراجعین به کمپ که دارای شرایط اختلال مصرف اوپیوئید بودند؛ به صورت در دسترس انتخاب شدند؛ و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی (18 نفر) و کنترل (18 نفر) جایگزین شدند.

گروه آزمایشی به مدت 5 ماه در 8 جلسه 2 ساعته تحت درمان هیپنوتراپی قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند.

همه آزمودنی ها در در ابتدای پژوهش و بعد از اجرای درمان چک لیست نشانگان روانی SCL.90.R و سومین نسخه تجدید نظر شده مقیاس عاطفه خود آگاهی بزرگسالان(TOSCA-3) را تکمیل نمودند.

برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد.

نتایج جهت بررسی فرضیه پژوهش مبنی براین که «درمان هیپنوتراپی در وضعیت روان شناختی افراد دارای اختلالات اعتیادی موثر است» از تجزیه و تحلیل تحلیل کوواریانس(ANCOVA) استفاده شده است.

به منظور رعایت مفروضه های تحلیل کوواریاس، مفروضه های این آزمون با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف k-s و آزمون لون و آزمون همگنی شیب رگرسیون مورد بررسی و تایید قرار گرفت و می توان از این آزمون برای تحلیل داده ها استفاده کرد.

جدول 1 آماره های توصیفی وضعیت روان شناختی به تفکیک گروه و مرحله آزمون نشان می دهد:

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901