موضوع مسئله spss : تحلیل کواریانس

سوال: آیا حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد (EMDR) در وضعیت روان شناختی افراد دارای اختلالات اعتیادی موثر است؟

جواب: به منظور اثربخشی حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم و پردازش مجدد بر وضعیت روان شناختی نمونه ای به حجم 36 نفر انتخاب شدند؛ و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی (18 نفر) و کنترل (18 نفر) جایگزین شدند. وضعیت روان شناختی گروهها توسط چک لیست نشانگان روانی SCL.90.R و سومین نسخه تجدید نظر شده مقیاس عاطفه خود آگاهی بزرگسالان(TOSCA-3) قبل از درمان و بعد از درمان مورد ارزیابی قرار گرفتند.

گروه آزمایشی به مدت 5 ماه در 8 جلسه 2 ساعته تحت درمان EMDR قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. داده های حاصل با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از روش آزمون تحلیل کوواریانس(ANCOVA) با استفاده از نرم افزار-22 SPSS به کار گرفته شده است.

به منظور رعایت مفروضه های تحلیل کوواریاس، مفروضه های این آزمون با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف k-s و آزمون لون و آزمون همگنی شیب رگرسیون مورد بررسی و تایید قرار گرفت و می توان از این آزمون برای تحلیل داده ها استفاده کرد. جدول 2 آماره های توصیفی وضعیت روان شناختی به تفکیک گروه و مرحله آزمون نشان می دهد:

 

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901