همراه با فایل داده های spss:

سوال:

 آیا بین سازگاری و رشد اجتماعی در نوجوانان تک فرزند و چند فرزند رابطه وجود دارد؟

جواب:

از آنجا که تحقیق حاضر به «بررسی رابطه سازگاری و رشد اجتماعی در نوجوانان خانواده تک فرزند و چند فرزند» پرداخته است.


در این تحقیق به بررسی نتایج حاصل از نمونه 150 نفری(75 نفر نوجوان تک فرزند، 75 نفر چند فرزند) که بوسیله پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی، مقیاس رشد اجتماعی واینلند مورد ارزیابی قرار گرفته اند، پرداخته ایم، داده های توسط نرم افزار22- SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و جداول داده های آماری در دو سطح (الف) توصیفی و (ب) استنباطی ارائه شد. الف: داده های توصیفی در جداول زیر اطلاعات توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش آورده شده است.

همانطور که در جدول 1 مشاهده می کنید میانگین سازگاری در نوجوان خانواده چند فرزند پایین تر از نوجوان خانواده تک فرزند بوده است (با توجه به نمره گذار پرسشنامه، نمرات پایین تر نشانه سازگاری بالاتر است) این نتایج در نمودار 1 نشان داده شده است.

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901