همراه با فایل داده های spss:

سوال:

آیا درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری موثر است؟

جواب:

به منظور بررسی اثر بخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری


نمونه ای به حجم 30 نفر انتخاب (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) انتخاب شدند. قبل از اجرای درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی هر دو گروه به پرسشنامه تاب آوری پاسخ دادند و درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی به مدت 8 جلسه اجرا شد در مرحله بعد هر دو گروه در زمان یکسان به پرسشنامه پاسخ دادند در واقع از آنها پس آزمون گرفته شد.

در ادامه روش تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح داده های توصیفی و داده های استنباطی ارائه می شود.

الف : داده های توصیفی جدول 1 . ميانگين و انحراف استاندارد نمرات پيش آزمون و پس آزمون تاب آوری در دو گروه

 

در جدول 1 میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون تاب آوری در گروه آزمایش به ترتیب برابر با 066/57 و 32/5 و در گروه کنترل به ترتیب برابربا 58 و 60/5 است.

میانگین و انحراف استاندارد نمرات پس آزمون تاب آوری در گروه آزمایش به ترتیب برابر با 86/67 و 19/6 و در گروه کنترل به ترتیب برابر با 066/59 و 29/7 است.

اين نتايج در نمودار 1نشان داده شده است.

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901