تمرین spss درباره تحليل کواریانس تک متغیری (آنکوا) و تحلیل کواریانس چند متغیری (مانکوا):

همراه با فایل داده های spss:

آیا درمان فراشناخت بر کنترل عواطف نوجوانان دختر مبتلا به اسکولیوز موثر است؟

جواب:

جهت بررسي اثربخشی درمان فراشناخت بر کنترل عواطف نوجوانان دختر مبتلا به اسکولیوز، به تحليل و آزمون فرضيه پژوهش پرداخته شده است.

در ابتدا با استفاده از روش هاي آمار توصيفي، نتايج داده هاي بدست آمده از متغيرهاي پژوهش و مداخله درماني توصيف شده اند.

سپس پيش فرض هاي آماري لازم به منظور استفاده از آزمون پارامتريک تحليل کواریانس تک متغیری (آنکوا) و تحلیل کواریانس چند متغیری (مانکوا)، شامل آزمون شاپيرو- ويلک جهت بررسي نرمال بودن توزيع نمرات گروه نمونه در جامعه، آزمون لوين جهت بررسي برابری واريانس ها و آزمون همگنی شیب رگرسیون تحليل گرديده اند.

در نهايت فرضيه هاي پژوهش با روش آماري تحليل کواریانس تک متغیری (آنکوا) و تحلیل کواریانس چند متغیری(مانکوا)، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

الف: داده های توصیفی

جدول 1 شاخص های توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار کنترل عواطف و مولفه های آن نشان داده شده است.


 

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901