نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل در سطح فردی و گروهی نیز نشان داد، ادراکات اعضا دانشکده از کیفیت زندگی کاری شان تأثیر مستقیمی روی روحیه شان دارد بنابراین اندازه گیری ادراکات کارکنان از کیفیت زندگی کاری شان حائز اهمیت است.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
54 صفحه
کد:
1388 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

نعیم آبادی (1387) در تحقیقی با عنوان «بررسی اثربخشی آموزش مؤلفه های کیفیت زندگی کاری بر تعهد سازمانی کارکنان کارخانه آدنیس» و با نمونه 40 نفری از افراد مذکور و تقسیم آنها به دو گروه 20 نفره و قراردادن یک گروه به عنوان گروه آزمایش و برگزاری 10 جلسه آموزش مؤلفه های کیفیت زندگی کاری برای آنان نتایجی را کسب کرده که عبارتند ازاینکه آموزش مؤلفه های کیفیت زندگی کاری اعم از فضای کلی زندگی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی، توسعه قابلیت های انسانی و تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم بر افزایش تعهد سازمانی کارکنان، مؤثر است.

- ابرنیام (1388) طی تحقیقی با عنوان « ارتباط کیفیت زندگی کاری با بهره وری عملکرد کارکنان فدراسیون های ورزشی منتخب براساس مدل اچیو» و با نمونه 184 نفری از کارکنان مذکور به نتایج زیر دست یافت: 1- بین سابقه خدمت و اکثر مؤلفه های کیفیت زندگی کاری ( به جز توسعه قابلیت های انسانی که تفاوت معنی داری است) و بهره وری (به جز توان و تعهد سازمانی که تفاوت معنی داری است) ارتباط معنی داری وجود ندارد. 2- بین سن و اکثر مؤلفه های کیفیت زندگی کاری (به جز قانون گرایی و توسعه قابلیت ها که تفاوت معنی دار است) و بهره وری ( به جز توان که تفاوت معنی دار است) ارتباط معنی داری وجود ندارد. 3- همچنین فرضیه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری مورد تأیید قرار گرفت و نشان داد که بین تمام مؤلفه های کیفیت زندگی کاری به جزء مؤلفه فضای کلی زندگی کاری با بهره وری ارتباط معنی داری وجود دارد.


14000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901