هزینه تبلیغات ، گسترش اتوماسیون شعب ، تعداد شعب، سود سپرده ها و میزان تسهیلات پرداختی بر تجهیز منابع رابطه وجود دارد.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
22 صفحه
کد:
1383 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

خضرا در مقاله ای تحت عنوان «عوامل مؤثر بر تجهیز منابع مالی کشور» عوامل فن آوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت نیروی انسانی شاغل در بانک ها، تنوع و کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان از کارکنان و مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانکداری نوین، ابزارهای مهمی هستند که بر جذب بهینه منابع پولی از آنها استفاده می شود. همچنین رمضانی در تحقیقی با عنوان «بررسی عوامل موثر بر تجهیز منابع(جذب سپرده) بانک سپه استان گلستان طی سال 83-1378 » پرداخته و در این تحقیق نتیجه گرفت که هزینه تبلیغات ، گسترش اتوماسیون شعب ، تعداد شعب، سود سپرده ها و میزان تسهیلات پرداختی بر تجهیز منابع رابطه وجود دارد. کریم زاده و همکاران در تحقیق خود با عنوان بررسی عوامل موثر بر تجهیز منابع بانکی از دیدگاه مدیران شعب بانک رفاه شهر اصفهان به بررسی عوامل موثر بر تجهیز منابع بر حسب اهمیت و الویت در شعب بانک رفاه شهر اصفهان پرداخته اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که عوامل خدمات ارتباطی انسانی، عوامل فیزیکی، عوامل مالی و عوامل وابستگی سازمانی به ترتیب عوامل تاثیر گذار (بیش از حد متوسط) در جذب منابع بوده اند.


14000تومان