علیزاده و همکاران در مقاله ای با عنوان طراحی سیستم اطلاعات مدیریت بحران های طبیعی با مطالعه سیستم های مشابه در جهان و بومی سازی آنها با توجه به امکانات و شرایط کشور که قابلیت عملیاتی شدن در ارگان ها و سازمان های مختلف را دارد پرداخته اند.
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
52 صفحه
کد:
1382 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

رضایی و همکاران (1388) در پژوهش خود با استفاده از سنجه های ذهنی به بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر موفقیت سیستم اطلاعات مدیریت پرداخته اند. با توجه به داده های بدست آمده هفت آیتم مؤثر بر موفقیت سیستم شناسایی شدند. این هفت آیتم عبارتند از: ساختار فناوری اطلاعات، حمایت مدیریت ارشد، سبک مدیریت، دانش فناوری اطلاعات مدیران، هماهنگی اهداف، تخصیص منابع و زیر ساخت فناوری اطلاعات. با آنالیز متعدد همسو بودن اهداف به عنوان برترین نشانه موفقیت سیستم اطلاعات مدیریت شناسایی شد (بدرقه، 1389). 

بدرقه (1389) در رساله دکتری خود با عنوان استلزامات و چالشهای بکارگیری سیستم مدیریت اطلاعات در نظام ترویج و آموزش کشاورزی ایران اهداف ذیل را دنبال کرده است. شناخت میزان بکارگیری نظام اطلاعات مدیریت توسط مدیران ترویج کشاورزی، بررسی رابطه بین ویژگیهای آموزشی، فردی، سازمانی مدیران ترویج با میزان بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت، شناخت زمینه های اصلی بکارگیری، شناخت مشکلات و چالشها و شناخت ساز و کارهای بهبود دهنده نظام اطلاعات مدیریت در عرصه ترویج کشاورزی و در نهایت تعیین عوامل مدیریتی، انسانی، اقتصادی، آموزش و یادگیری، فرهنگ سازمانی و فنی موثر بر استقرار و بکارگیری نظام اطلاعات مدیریت از دیدگاه مدیران ترویج و آموزش کشاورزی کشور. یافته های حاصل از این پژوهش عبارتند از 1) بین میزان تحصیلات و میزان بکارگیری نظام اطلاعات مدیریت و همچنین بین سابقه خدمت و میزان بکارگیری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. 2) بین عوامل اثرگذار بر میزان بکارگیری ( مدیریتی، انسانی، اقتصادی آموزش و یادگیری، فرهنگ سازمانی و فنی) و میزان بکارگیری رابطه معناداری وجود دارد 3) بین دو گروه مدیران زن و مرد از نظر میزان بکارگیری تفاوت معناداری وجود ندارد. 4) بین مدیران شرکت کننده در دوره های آموزشی و سایر مدیران تفاوت معناداری وجود دارد 5) بین مدیران با رشته تحصیلی ترویج و مدیران با رشته های دیگر و میزان بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت تفاوت وجود ندارد 6) بین محل خدمت مدیران و میزان بکارگیری سیستم اطلاعات مدیریت تفاوت وجود دارد 7) مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر میزان بکارگیری به ترتیب عامل مدیریتی و در مراحل بعدی فرهنگ سازمانی، آموزشی یادگیری، فنی، انسانی و اقتصادی می باشند.


14000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901