مقاله زیر درباره رفتار ضد بهره ور می باشد. و شامل: تعاریف و مفاهیم رفتار ضد بهره ور- انواع رفتارهای ضد بهره ور و طبقه بندی آنها- رفتارهای ضد بهره ور بین سازمانی- رفتارهای ضد بهره ور بین فردی- پرخاشگری و خشونت فردی و ... است .
جزئیات بیشتر در ادامه مطلب + دانلود فایل مقاله


پیشینه داخلی و خارجی:
دارد
منابع فارسی:
دارد
منابع لاتین:
دارد
نوع فایل:
Word قابل ویرایش
تعداد صفحه:
25 صفحه
کد:
1365 mg


فهرست عناوین و قسمتی از این مقاله:

مقاله زیر درباره رفتار ضد بهره ور می باشد. و شامل: تعاریف و مفاهیم رفتار ضد بهره ور- انواع رفتارهای ضد بهره ور و طبقه بندی آنها- رفتارهای ضد بهره ور بین سازمانی- رفتارهای ضد بهره ور بین فردی- پرخاشگری و خشونت فردی- پرخاشگری و خشونت فردی- پیشینه تحقیق - فهرست منابع فارسی- فهرست منابع لاتین.

تحقیقی توسط اونگ لین دار (2010) با موضوع: "اعتماد در بین همکاران و رفتارهای کاری کارکنان" انجام شد که در این تحقیق به مطالعه اعتماد در بین کارکنان، قابلیت اعتماد، رفتار شهروندی و رفتار کاری ضد بهره ور پرداخته شده است. از توانایی همکاران، خیرخواهی همکاران و روراستی همکاران به عنوان فاکتورهایی که همکاران را قابل اعتماد می سازد، استفاده شده است. رفتارهای کاری کارکنان نیز در چهار بعد رفتار شهروندی بین فردی، رفتار شهروندی سازمان مدار، رفتارهای کاری ضد بهره ور فرد محور و رفتارهای کاری ضد بهره ور سازمان مدار اندازه گیری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد اعتماد جاری بین همکاران، هم با رفتارهای شهروندی بین فردی و هم با رفتارهای شهروندی سازمان مدار رابطه مثبت و معناداری دارند. همچنین این تحقیق نشان می دهد که اعتماد بین همکاران رابطه معکوسی با رفتارهای کاری ضد بهره ور فرد محور و رفتارهای کاری ضد بهره ور سازمان مدار دارد. (لین دار، 2010، 204-194)


14000تومان
Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901