یکی از روش های مهم ناپارامتری که آنرا بررسی خواهیم کرد، «آزمون علامت» (Sign Test) است.

قبلا در مقالات دیگر سایت گفتیم که در آزمون t فرض:

 

بر این فرض مبتنی بود که نمونه از «جامعۀ نرمال» اخذ شده است.

وقتی فرض فوق یعنی، اخذ نمونه از یک جامعۀ نرمال، نادرست باشد، یکی از روشهای آزمون =_0 ، روش «آزمون علامت» است.

در نرم افزار spss برای اجرای «آزمون علامت» از دستور Analtze > Noparametric Test (منوی فرعی Noparametric Test از منوی Analtze) استفاده می شود.

مثال1: برای رودخانه ای، میانگین نرخ تخلیۀ آب در هر ماه برای 24 ماه (برحسب فوت مکعب درهر ثانیه) ثبت شده است و این اعداد را می توانید در جدول 1-11 ببینید:

برای داده های این جدول، آزمون زیر را انجام دهید:

پاسخ:

1- داده ها را مطابق شکل 1-11 وارد کنید.

2- دستور> Related Samples… Analtze > Noparametric Test را اجرا کنید.

3- در بالای پنجره: Two or More Related - Samples Noparametric Test گزینۀ Use custom fileld assignments (استفاده از فیلدهای سفارشی نسبت داده شده) را با کلیک روی تب Fields (فیلدها) انتخاب کنید، شکل 2-11.

4- در حالیکه کلید ctrl از صفحه کلید را پایین نگه داشته اید روی هر یک از متغیرهای First Year و Second Year در سمت چپ پنجره کلیک کنید تا انتخاب شوند و سپس روی دکمه  کلیک کنید تا به ناحیۀ مستطیلی Test Fields (فیلدهای آزمون)، در سمت راست، منتقل شوند، شکل 3-11.

5- در بالای پنجرۀ : Two or More Related - Samples Noparametric Test روی تب Settings (تنظیمات) کلیک کرده و گزینۀ Customize tests (سفارشی کردن آزمون ها) را انتخاب کنید.

6- در ناحیۀ Compare Median Difference Hypothesized (مقایسۀ تفاضل میانه با ... مفروض)، نوع گزینۀ Sign test (2 samples) را انتخاب کنید، شکل 4-11.

نکات : 

برای اجرای این آزمون به روشهای قدیمی موجود در Spss ، دستور Analtze > Noparametric Test > Legacy Dialogs > 2- Related samples … را اجرا و از پنجرۀ Two Related – Samplesاستفاده کنید. 

در جدولTest Summary Hypothesized (خلاصه آزمون فرض) مقدار P- Value (مقدار احتمال) با عبارت Sig. نشان داده شده است.

برای جزئیات بیشتر، روی این جدول دو بار پشت سر هم کلیک کنید: 

در سمت راست جدول، تعداد علامت های تفاضل مثبت (Positive Differences) و تعداد علامت های منفی و یا به عبارت دیگر، «تفاضل های منفی» (Negative Differences) نشان داده شده است. 

در جدول دوم مقدار P-Value با نام (2-side test) Exact Sig. نشان داده شده است.

تفسیر خروجی I- آزمون فرض:

 

بنابراین، نتیجه می گیریم که فرض H_0 رد نمی شود.

یعنی، نرخ تخلیه آب در حال کاهش نیست و دلیل کافی برای رد فرض H_0 وجود ندارد.

نکته : اگر حجم نمونه کم باشد از جدول توزیع دو جمله ای و اگر حجم نمونه زیاد باشد، یعنی np و nq هر دو بزرگتر از 5 ، از جدول توزیع نرمال استاندارد برای اجرای آزمون استفاده می کنیم.

نحوۀ پیدا کردن عدد = 3 C_0.05,12,0.5 به این صورت بوده است که با n =12 و p =0.5 دنبال عددی برای c می گردیم کهx) = 0.05 p(c≤. بنابراین نزدیک ترین مقدار کوچک تر یا مساوی 0.05 ؛ مقدار 0.073 است که متناظر با c =3 است.

مثال: کاکران، 1937 ، عکس العمل بیماران متعددی را در برابر دو دارو، برای مشاهدۀ اینکه بین دو عکس العمل هر بیمار همبستگی مثبت وجود دارد یا نه، مقایسه می کند.

جدول 2-11. آیا بین دو عکس العمل همبستگی مثبت وجود دارد؟

 

پاسخ:

1- داده ها را مطابق شکل 5-11 وارد کنید.

2- دستور > Related Samples… Analtze > Noparametric Test را اجرا کنید.

3- در بالای پنجره: Two or More Related – Samples Noparametric Test روی تب Fields (فیلدها) کلیک کرده و گزینۀ Use custom fileld assignments (استفاده از فیلدهای سفارشی نسبت داده شده) را مشابه شکل 6-11 انتخاب کنید.

 

4- - در حالیکه کلید ctrl از صفحه کلید را پایین نگه داشته اید روی هر یک از متغیرهای First Drug و Second drug در سمت چپ پنجره کلیک کنید تا انتخاب شوند و سپس روی دکمه  کلیک کنید تا به ناحیۀ مستطیلی Test Fields (فیلدهای آزمون)، در سمت راست، منتقل شوند، شکل 7-11.

5- - در بالای پنجرۀ : Two or More Related - Samples Noparametric Test روی تب Settings (تنظیمات) کلیک کرده و گزینۀ Customize tests (سفارشی کردن آزمون ها) را انتخاب کنید.

6- در ناحیۀ Compare Median Difference Hypothesized (مقایسۀ تفاضل میانه با ... مفروض)، نوع گزینۀ Sign test (2 samples) را انتخاب کنید، شکل 8-11.

 


 

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901