معیار متداول دیگر برای همبستگی رتبه ای، «تاوکندال» (Kendall's Tau) است که به نام پیشنهاد کننده اش، یعنی «کندال» نام گذاری شده است. این معیار به صورت زیر است:

 

ضریب همبستگی آزمون کندال در spss

 تاو کندال دارای تمامی خواص بوده و از بسیاری لحاظ دو همبستگی شبیه اند.

جداول «توزیع صفر» و اطلاعاتی دربارۀ توزیع تاوکندال با نمونه های بزرگ، به طور آماده در دسترس هستند.

دو زوج (X1,X2) و (Y1,Y2) را هماهنگ می نامند اگر (X1-X2) و (Y1-Y2) دارای یک علامت باشند، در غیر این صورت، به این زوج ها ناهماهنگ گفته می شود.

همبستگی r یک برآوردکنندۀ نااریب برای: -1 = 2P [(X1-Y1)(X2-Y2)> 0 ] -1 (هماهنگ بودن) 2P = (ناهماهنگ بودن) – P (هماهنگ بودن) P است.

تحت فرض صفر «استقلال» امید ریاضی r برابر 0 است.

سه نوع متفاوت از تاوکندال به نام های b,a وc وجود دارد.

در هر سه شاخص فوق، صورت کسر که تفاوت تعداد جفت های هماهنگ و ناهماهنگ است یکسان بوده و تفاوت آن ها در مخرج کسر است، که به نحوۀ برخورد آن ها با مشاهدات برمیگردد.

 

مثال :

مصاحبه کننده ای که مسئول استخدام تعداد زیادی ماشین نویس است می خواهد قدرت رابطۀ بین رتبه های داده شده بر مبنای مصاحبه و نمرات آزمون، استعداد را تعیین کند.

داده های 6 متقاضی در جدول 3-5 نشان داده شده است.

ضریب همبستگی آزمون کندال در spss

پاسخ:

1- دو متغیر Standard Number, Interview Rank را در SPSSمعرفی و اعداد فوق را وارد کنید.

2- دستور Analyze > correlate > Bivariate… را اجرا کنید.

3- در پنجرۀ bivariate correlations(همبستگی های دو متغیره) دو متغیر Interview Rank (رتبۀ مصاحبه) و Standard Number (نمرۀ استاندارد) موجود در ناحیۀ مستطیلی سمت چپ پنجره را به ناحیۀ مستطیلی سمت راست پنجره منتقل کنید.

4- در ناحیۀ correlation coefficients گزینۀ spearman (اسپیرمن) را انتخاب کرده و گزینۀ Pearson(پیرسن) را از انتخاب خارج کنید، شکل 7-5.

5- روی دکمۀ ok کلیک کنید، خروجی 3-5.

ضریب همبستگی آزمون کندال در spss

 تحلیل خروجی:

در این جدول مقدار ضریب همبستگی اسیرپن و یا به عبارتی Spearman's rho معادل 0.943 برآور شده است و مقدار P- Value برابر 0.005 می باشد بنابراین: P- Value =0.005 < α=0.01 پس ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح آزمون =0.01α معنی دار است.

نکته :

برای اجرای آزمون «تاوکندال» (Kendall's Tau) کافیست در ناحیۀ correlation coefficients از پنجرۀ bivariate correlations گزینۀ Kendall's Tau-b (تاو کندال» را انتخاب نمایید.

 


ضریب همبستگی آزمون کندال در spss

 

Go to top
تمام حقوق این سایت محفوظ می باشد .

مدیریت و سفارش خدمات: 09011853901