برای انتخاب جدیدترین موضوع رساله دکتری روانشناسی عمومی درباره آموزش خودیاری به عنوان یک مداخله جدید با ما همراه باشید.

وقتی در جلسات خودیاری با روش بهبود آشنا شدم، پی بردم که می توانم جای افکار منفی را با افکار مثبت عوض کنم. به عنوان مثال، می ترسیدم که در اثر کسادی شغلم را از دست بدهم. این یک اندیشه از روی احساس ناامنی بود. موضوعی بود که زیاد درباره اش فکر می کردم. وقتی برای اولین بار این احساس ناامنی به سراغم آمد، ابزاری برای برخورد با آن نداشتم. اما امروز می توانم جای این اندیشه ی منفی را با اندیشه های مثبت متعددی عوض کنم: ۱) شرکتی که در آن کار می کنم به ندرت کسی را اخراج می کند. ۲) ممکن است شامل حقوق بیکاری بشوم. ۳) پس اندازی دارم که می تواند به من کمک کند. ۴) سال ها به گونه ای موفقیت آمیز برای شرکتم کار کرده ام و ۵) استعدادهایی دارم که سایر کارفرمایان می توانند از آن استفاده کنند. وقتی از این ابزار استفاده کردم، پس از مدتی به احساس امنیت خاطر رسیدم و احساس ناامنی ام از بین رفت. اما بعد از مدتی نگرانی دوباره بازگشت. مأیوس شدم مسئول کلاس به ما گفت اگر احساس ناامنی مان دوباره برگشت، دوباره جای آن را با افکار مثبت عوض کنیم. سرانجام مؤثر واقع شد در جلسات می شنیدم که دیگران به گونه ای موفقیت آمیز از این روش استفاده می کنند از این رو، من هم استفاده از آنها را شروع کردم. پس از تکرار زیاد، آثار مثبت این روش آشکار شد. به این نتیجه رسیدم که می توانم فهرستی از اندیشه های مثبت تهیه کنم و آنها را در دفترچه ای بنویسم. در مواقعی این فهرست را مرور می کنم و بر عبارات مثبت آن می افزایم۔


موضوع پیشنهادی پروپوزال و پایان نامه روانشناسی (ایده 257 ) :

بررسی اثربخشی مداخلات خودیاری بر امنیت هیجانی و کیفیت زندگی کاری در کارکنان اداراه ...