سایت پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی

 سایت رسمی مجموعه تحقیقی ایران پژوهش برای تهیه و تنطیم پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی آمادگی همکاری با شما را دارد.

مدیریت مالی گرایش رشته های مختلفی از رشته مدیریت می باشد.

گاها برخی از دانشگاه ها تعدادی از دانشجویان مدیریت صنعتی را به گرایش مالی سوق می دهند، و برخی مواقع هم دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی در گرایش مالی ادامه تحصیل می دهند.

بعضی از دانشگاه ها هم به صورت مجزا از همان ابتدا دانشجویان رشته مدیریت را در گرایش مدیریت مالی جذب می نمایند.

برای دانشجویان این گرایش تحصیلی در مجموعه ایران پژوهش شرایط مناسبی برای انجام طرح های تحقیقی وجود دارد.