غالبا مطالعه یک توزیع کیفی توسط نمایش آن مفید است. این نمایش معمولا به صورت نمودار میله ای است.

نحوه رسم نمودار میله ای در spss

در این نوع نمودار، هر میله متناظر با یک رده از توزیع کیفی است. در آرایش میله ها باید جنبه های مختلفی را مورد توجه قرار داد: 

میله ها فقط در طول با هم تفاوت دارند و نه در پهنا. 

فضایی بین دو میله متوالی منظور شده است تا تعیین میله را با نشان آن ساده تر کند. 

برای تسهیل تحلیل، میله ها به ترتیب بزرگی رده بندی می شوند، که ممکن است کاهشی یا افزایشی باشد.

وقتی مقایسۀ تصویری دو یا چند توزیع کیفی مورد نظر باشد، اغلب می توان نمودارهای میله ای آن ها را ترکیب کرد.

مثال:

توزیع کیفی شرکت ها با توجه به نوع صنعت به صورت جدول 2-3 رده بندی شده اند.


نحوه رسم نمودار میله ای در spss

 

صورت درصد این توزیع کیفی را به دست آورده و آن را به شکل میله ای نشان دهید.

پاسخ:

1- داده ها را به spss معرفی کنید.

2- دستور Tranform > compute variable…را اجرا کنید.

3- در ناحیۀ target variable (متغیر هدف)، از پنجرۀ ، متغیری به نام PCCount (درصد تعداد شرکت) تعریف کنید.

4- در ناحیۀ Numeric Expression (عبارت عددی) جمله را به صورت (CCount)/ 383 تکمیل کنید، شکل 5-3.


نحوه رسم نمودار میله ای در spss

 

1- در پنجرۀ compute variable روی ok کلیک کنید. متغیر PCCount در پنجرۀ spss ایجاد می شود.

2- دستور Graphs > Legacy Dialogs > Bar …را اجراکنید.

3- مطمئن باشید در پنجرۀ Bar Charts (نمودارهای میله ای) عبارت Simple انتخاب شده است (در این حالت دور نماد مربوطه، یک کادر مربعی سیاه رنگ نشان داده می شود.

4- با کلیک دکمۀ Define (تعریف)، پنجرۀ define simple bar: summaries of Groups of cases را باز کرده و عبارت PCCount را به ناحیۀ category Axis (محور طبقه بندی) منتقل کنید، شکل 6-3.

5- روی دکمۀ ok کلیک کنید، خروجی 2-3.


نحوه رسم نمودار میله ای در spss

 

نکات :

برای رسم نمودار «میله ای خوشه ای» (clustered Bar)، در پنجرۀ bar charts، نوع clustered را انتخاب کنید. 

برای رسم نمودار «میله ای انباشته ای» (stacked bar) در پنجرۀ bar charts نوع stacked را انتخاب کنید.