یک جایگزین مناسب برای نمودار میله ای، نموداری به نام Error bar (میله ای خطا) است که در آن میانگین مقادیر هر طبقه با یک نقطه و «واریانس» آن توسط یک خط عمودی نشان داده می شود که از داخل نقطه می گذرد.

مثال:

در یک کلاس درس، وزن دانشجویان دختر و پسر اندازه گیری شده و به صورت جدول 4-3 به ثبت رسیده است.

نمودار «میله ای خطا» را رسم کنید.

در اینجا حرف M مخفف male (مذکر) و حرف F مخفف Female (مونث) می باشد.


نمودار میله ای خطا در spss

پاسخ:

1- در پنجرۀ variable view دو متغیر به نام های Gender (جنسیت) و weight (وزن) ایجاد کنید.

در ستون values از متغیر gender برچسب های آن را مشابه شکل 11-3 تعریف کنید.


نمودار میله ای خطا در spss

 

1- داده هار ا مطابق معمول در پنجره data view از پنجرۀ اصلی spss وارد کنید.

2- دستور Error bar… Graphs > legacy dialogs > را اجرا کنید تا پنجرۀ Error bar باز شود.

3- با اطمینان از اینکه نوع simple (ساده) انتخاب شده است، روی دکمۀ define (تعریف شود) کلیک کنید تا پنجرۀ define Error bar: summaries of cases باز شود.

در این پنجره متغیر weight (وزن) را به کادر variable (متغیر) و gender را به Category Axis(محور طبقه بندی) منتقل کنید.

4- در ناحیۀ bars represent (نمایش میله ای) نوع میله ها را انتخاب کنید که عبارتند از: 

نوع interval of mean Confidence (فاصله اطمینان میانگین)

 نوع Standard error for mean(خطای استاندارد برای میانگین) 

نوع Standard deviation(انحراف معیار) در اینجا جهت رسم میله ها، نوع Standard error of mean انتخاب و مقدار پارامتر Multiplier (مضرب) به عدد 2 تنظیم شده است، شکل 12-3.

5- روی دکمۀ ok کلیک کرده و خروجی حاصل از مراحل فوق را بررسی کنید، خروجی 4-3.


نمودار میله ای خطا در spss