کدنویسی با زبان برنامه نویسی متلب

برای آموزش کدنویسی با زبان برنامه نویسی متلب راه های مختلفی وجود دارد که دیدن فیلم های آموزشی و استفاده از نکات درسی سایت های تحقیقی از مهمترین آنها می باشد.

در هر زبان برنامه نویسی استفاده از حلقه های تکرار رایج می باشد و در حقیقت ساختارهای تکرار از مفاهیم پایه ای هر زبان برنامه نویسی می باشد.

در ادامه با ارائه یک مثال قصد داریم تا شما را با نحوه کار با حلقه for در زبان متلب آشنا کنیم.

مانند ساختار حلقه تکرار for در سایر زبان ها، در متلب هم حلقه مقدار اولیه، مقدار نهایی، اندازه گام و شمارنده خود را دریافت می کند.

که برای نمونه می توان شمارنده حلقه را یک بردار قرار داد. برای مثال در ادامه شبه کد محاسبه فاکتوریل اعداد 1 تا 8 را نمایش می دهیم:

» n = 5;

fact = 1;

ss = 1;

for k = ss : n fact = k*fact;

fc(k) = fact; end disp

fc plot([ss:n],fc,'--Or')

....................... fc = 1 2 6 24 120

و شکل حاصل به صورت زیر خواهد بود: