رسم نمودار پراکندگی در spss : «نمودار پراکندگی» (scatter plot) در تحلیل آماری کاربرد دارد که در این بخش نحوه رسم آن را در یک نمونه ضریب همبستگی نشان می دهیم.

مقدمه:

روش های رگرسیونی وقتی مناسب هستند که متغیر تصادفی Y به متغیر مستقل X، که اغلب به وسیلۀ آزمایش کننده کنترل می شود، بستگی داشته و تحلیل به منظور تعیین اثر X در توانایی آن در پیش بینی Y صورت می گیرد. بر عکس، هدف اصلی آزمایش کننده ممکن است مطالعۀ قدرت روابط بین دو متغیر تصادفی باشد که هیچ یک را نمی توان به عنوان علت برای دیگری انتخاب کرد. برای مثال دو متغیر ممکن است X، قطر، و Y، ارتفاع درخت های بلوط باشند. مدیر یک کارخانۀ تولید کلاه ممکن است بخواهد بداند که چگونه X، طول سر، Y، دور آن، در جامعۀ مشتری های بالقوه با یکدیگر تغییر می کنند، در حالیکه مدیر یک کارخانۀ تولید لباس ممکن است به X، ادارۀ کمر و Y، طول پاهای افراد، توجه داشته باشد. در مطالعه تحولات اجتماعی، ممکن است به ربط دادن تعداد سال های تحصیلی پدر، X، و پسر، Y، تمایل داشته باشیم. در هر یک از این پیشامدها هیچ کدام از متغیرهای مورد بررسی قبل از جمع آوری داده ها کنترل نشده و با دو متغیرهای تصادفی رفتار می شود. مجموعۀ داده های شامل اندازه های X و Y در نمونه ای از n موضوع آزمایشی را می توان به عنوان یک نمونۀ تصادفی دو متغیرۀ (X_n,Y_n)و...و (X_1,Y_1) در نظر گرفت که در زوج های مختلف مستقل هستند. از این لحاظ مطالعه رابطه بین متغیرها با «تحلیل همبستگی» (Correlation Analysis) انجام می شود.

 

«نمودار پراکندگی» (scatter plot) :

اکنون بهتر است قبل از هر تحلیلی، «نمودار پراکندگی» (scatter plot) را رسم کنید. برای رسم نمودار پراکندگی: دستور Graphs > legacy dialogs > scatter dot… را اجرا کنید. در پنجرۀ scatter dot… روی دکمۀ define (تعریف شود) کلیک کنید. در این پنجره نمودار نوع simple(ساده) به طور پیش فرض انتخاب شده و دور نوع scatter dot انتخابی یک کادر ضخیم سیاه رنگ نشان داده می شود. متغیرهایی که باید در محورX و Y نشان داده شود را انتخاب نمایید.

مثال 1: در مطالعه ای از تحولات اجتماعی، از نمونه تصادفی شامل 43 نفر و پدران آنها، اطلاعاتی دربارۀ وضع شغلی پدر و پسر جمع آوری شده است. وضع شغلی با مقیاس «دانکن» (dunkan) ثبت می شود که این مقیاس به طور وسیعی توسط جامعه شناسان به کار می رود. نمودار پراکندگی این داده را رسم کرده و تحلیل نمایید.

رسم نمودار پراکندگی در spss

پاسخ:

1- در پایین صفحۀ اصلی SPSS روی عبارت variable view (نمای متغیر) کلیک کرده و دو متغیر به نام های X و Y در آن تعریف کنید.

2- روی عبارت data view (نمای داده) از پایین صفحۀ SPSSکلیک کرده و اعداد فوق را در آن وارد کنید (یا کلیدهای Ctrl و T را فشار دهید).

3- دستور Graphs > legacy dialogs > scatter dot… را اجرا کنید تا پنجره scatter/ dot باز شود.

4- در حالیکه در این پنجره عبارت Simple scatter (پراکندگی ساده) انتخاب شده است، روی دکمۀ define کلیک کنید تا پنجرۀ simple Scatterplot (نمودار پراکندگی ساده) باز شود.

5- متغیر X را به ناحیۀ X Axis (محور x) و متغیر Y را به ناحیۀ Y Axis (محور Y) منتقل کنید، شکل 1-5.

6- روی دکمۀ ok کلیک کنید، خروجی 1-5.

رسم نمودار پراکندگی در spss

تحلیل خروجی :

به نظر می رسد نمودار؛ نمایشگر یک رابطۀ افزایشی بین وضع شغلی پدر، X، و وضع شغلی پسر،Y ، باشد ولی نقاط داده ها بیش از آن نوسان دارند که بر یک رابطۀ قوی دلالت داشته باشند.

علاوه بر بررسی نمودار پراکندگی، مقتضی است معیاری توصیفی را محاسبه کنیم که قدرت رابطۀ موجود را منعکس می کند.

بحث ما بر روی شاخصی به نام «ضریب همبستگی» متمرکز است که برای اندازه گیری میزان نزدیک بودن نمودار رابطه به یک شکل خط مستقیم طراحی شده است.