خدمات تحلیل آماری فصل 4 با AMOS

 برای انجام خدمات تجزیه و تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه های تحقیقی گاهی باید از نرم افزار آموس استفاده کرد.

آمار و روش های آماری در انجام کار ها و پروژه های تحقیقاتی بسیار پر کاربرد می باشد.

به کلیه اطلاعات و روش هایی که جهت سازمان دهی و دسته بندی اطلاعات جمع آوری شده در تحقیق و پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد، روش های آماری می گویند.

این روش ها به صورت دقیق مورد استفاده قرار می گیرند و تجزیه و تحلیل آماری مربوط به کارهای تحقیقی را انجام می دهند.

آموس یک نرم افزار دقیق آماری می باشد که در زمینه رشته هایی مانند مدیریت کاربرد دارد.