علم آمار عبارت است از روش های ریاضی برای توضیح، ترکیب و تحلیل داده های عددی.

روش های آماری مورد نیاز شما با توجه به سوالات یا فرضیه های تحقیق و نوع داده های گردآوری شده مشخص خواهد شد.

بنابراین، سوالات یا فرضیه های متفاوت تحقیق و انواع متفاوتی از داده ها مستلزم تحلیل های آماری متفاوت است.

آن دسته از روش های آماری که مورد استفاده قرار می دهید، بایستی در فصل روش شناسی تحت عنوان « تحلیل داده ها » و مجدداً در فصل یافته ها به تفصیل شرح داده شوند.

تحلیل داده ها یکی از مهم ترین قسمت های هر پژوهش است.

هر چقدر هم که مطالعه شما خوب انجام شده باشد، اگر تحلیل های آماری را به طور نامناسب به کار بگیرید، احتمالاً به نتایج نامناسبی منجر خواهد شد.

بسیاری از روش های آماری در دسترس شماست.

در این سایت، آن دسته از روش های آماری شرح داده می شود که به طور متداول در علوم اجتماعی و رفتاری مورد استفاده قرار می گیرند.

در اینجا روی چگونگی به کار گیری روش های آماری در پایان نامه دکتری یا رساله کارشناسی ارشد تأکید می شود.

بر خلاف نظر رایج، برای استفاده از آمار، شما لازم نیست که یک ریاضی دان باشید.

آن چه را که همه شما لازم است بدانید این است که چه زمانی از یک آماره مناسب برای رسیدن به اهداف تحقیق استفاده کنید و مابقی را یک برنامه رایانه ای انجام خواهد داد.

به طور کلی، ما استفاده از رایانه را برای تحلیل داده ها توصیه می کنیم، به خصوص زمانی که حجم زیادی از داده ها را در اختیار دارید و یا می خواهید تحلیل های مختلفی را انجام دهید.

متداولترین نرم افزار کاربردی برای تحلیل آماری، بسته آماری برای علوم اجتماعی (SPSS) است.

یکی دیگر از پرکاربردترین برنامه های آماری سیستم تحلیل آماری (SAS) می باشد.

هر دو برنامه SPSS و SAS می توانند همه روش های آماری تشریح شده در این سایت را انجام دهند.