گزینه ی معدل گیری (Mean) : تلفیقی از قابلیت های گزینه ی Explore ، Frequencies و حتی Descriptive را می توان در کادر ارتباطی معدل گیری مشاهده کرد.

این گزینه امکانی فراهم می آورد تا شاخص های گوناگون آمار توصیفی مربوط به یک یا چند متغیر در سطوح لایه یه لایه ی چندین متغیر طبقه ای بررسی شوند.

برای نمونه، به کمک این گزینه می توان میانگین متغیر اضطراب را برای آزمودنی های پسر، در زبان رشته ی ریاضی و... محاسبه کرد.

در مثال مذکور، سه متغیر طبقه ای جنسیت، قومیت و رشته ی دانشگاهی مد نظر هستند که می توان معدل صفت مورد نظر را به تفکیک هر کدام از متغیرهای مقوله ای و یا سطوح لایه به لایه ی آن ها محاسبه کرد.

برای روشن شدن مطلب، پس از مراحل اجرایی میانگین گیری، خروجی های آن مورد توجه قرار می گیرد.

- از سربرگ Analyze گزینه ی Compare Means و سپس نخستین گزینه ی مجاور آن، یعنی (M Means) را انتخاب کنید.

- از جعبه ی سمت چپ، متغیرهای وابسته را که مایل هستید میانگین با شاخص های مورد نظر آن ها را محاسبه کنید، به جعبه ی Dependent List و به کمک مربع فلش دار بالایی منتقل کنید.

- اگر مایل هستید تا معدل متغیر وابسته را در سطوح لایه به لایه ی متغیرهای مقوله ای تهیه کنید. تک به تک متغیرهای مقوله ای را از جعبه ی متغیرها به جعبه ی Independent List انتقال دهید و بر گزینه ی Next کلیک کنید و سپس متغیر مقوله ای دوم را به جعبه ی مذکور انتقال دهید.

- بر روی گزینه ی Options کلیک کنید و شاخص های آماری مورد نیاز را از جعبه ی Statistics به جعبه ی Cell Statistics منتقل کنید و بر گزینه ی Continue از کادر دوم و گزینه ی Ok از کادر نخست کلیک کنید تا تحلیل های مورد نشر انجام شوند و در شکل 8 و 9 کادر های ارتباطی گزینه ی M mean و سپس در خروجی ...

ادامه دارد ...