آمار توصیفی را در ارتباط با آمار استنباطی بهتر می توان تعریف کرد.

در آمار استنباطی پژوهشگر به تجزیه و تحلیل داده ها جهت بررسی نظری ها وگمانه های عالمانه می پردازد.

اما در آمار توصیفی اطلاعات حاصل از پژوهش به نحوی جمع آوری و دسته بندی می شوند که با بررسی توزیع داده ها فرد اطلاعات کلی نسبت به وضعیت اطلاعات حاصل از پژوهش پیدا می کند.

معمولاً آمار توصیفی زمینه های مناسبی جهت اکتشاف فرضیه های عالمانه فراهم می کنند و همچنین وضعیت موجود را به بهترین روش ممکن و فارغ از هر گونه قضاوت برای پژوهشگر ترسیم می کند.

درنرم افزار SPSS گزینه های گوناگونی وجود داند که هر کدام از آن ها به نوعی با آمار توصیفی و تخصیص داده ها سر و کار دارند.

برخی از این گزینه ها داده های حاصل از پژوهش را به شکل نمودار و برخی به صورت شاخص های گوناگون پراکندگی در اختیار قرار می دهند.

در این سایت کوشش می شود تا حد امکان، تمام مقاصد قابل کاربرد گزینه های مرتبط با آمار توصیفی ارائه می شود.

آن دسته از شاخص های آماری توصیفی که ذکر آنها در گزارش های پژوهشی از اهمیت برخوردار است، بیشتر مد نظر قرار می گیرد.

با ما همراه باشید