مشاوره انجام تحلیل آماری با Eviews

 مشاوره های تحقیقی برای انجام تحلیل آماری پایان نامه های حسابداری، اقتصاد و یا مدیریت مالی با استفاده از نرم افزار Eviews در ایران پژوهش قابل انجام می باشد.

در بسیاری از پروژه های تحقیقاتی که در زمینه رشته های اقتصادی مانند حسابداری، مدیریت مالی و اقتصاد صورت می گیرد لزوم استفاده از نرم افزار ایویوز یک اصل می باشد که باید به آن دقت داشت.

ایویوز یک نرم افزار کاربردی می باشد که به خاطر امکانات خوبی که در زمینه برنامه نویسی و تحلیل آماری دارد مورد توجه بسیاری از افراد در جوامع علمی می باشد.

انجام مشاوره انجام تحلیل آماری باEviews از خدمات مجموعه ایران پژوهش می باشد.