آموزش تحلیل آماری با spss - کدگذاری مجدد خودکار Automatic Recode

کدگذاری مجدد خودکار ( Automatic Recode): کادر ارتباطی کد گذاری مجدد خودکار کمک می کند تا ارزش هایی عددی و ترتیبی، به اعداد صحیح متوالی تبدیل شوند؛ به عبارت د یگر، کدگذاری مجدد خودکار متغیر پیوسته را به یک متغیر گسسته تبدیل می کند که به تیغ کاربر می تواند از مزایای گرافیکی متغیرهای گسسته سود جوید.

در شکل 40 کادر ارتباطی کدگذاری مجدد خودکار را ملاحظه نمایید و سپس مراحل تولید یک متغیر گسسته را دنبال کنید.

با استفاده از این گزینه می توان معدل دانش آموزان یک مدرسه را به رتبه های گسسته ی متوالی تغییر داد.

در این روش، ارزش های عددی (رتبه) یکسانی به معدل های برابر تعلق می گیرد.

به بیان دیگر، تعداد رتبه ها، در صورتی که معدل های مساوی وجود داشته باشد، از تعداد دانش آموزان کمتر خواهد بود.

مطالب

 

- از سربرگ Transform گزینه ی Automatic Recode را انتخاب کنید.

- برای مثال ، متغییر معدل را به وسیله ی مربع فلش دار از جعبه سمت چپ به جعبه ی Variable New Name منتقل کنید و بر روی گزینه ی Add New Name کلیک کنید.

- در جعبه New Name نامی برای متغییر گسسته ی جدید انتخاب کنید. در این مثال ...

ادامه دارد ...