آموزش تحلیل آماری با spss - شمارش مقادیر عددی

شمارش مقادیر عددی در موردها (count values within cases) : گزینه ی شمارش مقادیر عددی در موردها، شباهت های بسیاری با گزینه های دیگر در آمار توصیفی از قبیل Frequency یا Recode کردن متغیرها در سربرگ Transform دارد.

برای مثال، به کمک این گزینه می توانیم تعداد نمره های خاصی را که مد نظر داریم تحت عنوان یک متغیر جدید نشان دهیم.

این گزینه از اهمیت بسیاری برخوردار است. فرض کنید معدل 1000 دانش آموز را تحت عنوان یک متغیر در محیط SPSS پیش رو داریم و مایل هستیم متغیر جدیدی بر اساس نمره ی معدل دانش آموزان ایجاد کنیم.

برای مثال، می خواهیم در متغیر جدید، آ« هایی که معدلشان از 10 پایین تر است با کد یک و آن هایی که معدلشان بیشتر از 10 می باشد با کد صفر مشخص شوند.

بعد از بررسی شکل 34 که مربوط به شمارش رخدادهای عددی در موارد است، مراحل زیر را برای حل مثال فوق دنبال کنید.

آموزش تحلیل آماری با spss - شمارش مقادیر عددی

 

- از سربرگ TransformT گزینه ی count values within cases را انتخاب کنید.

- متغیر معادل را از جعبه ی مربوطه به وسیله ی کلیک بر مربع فلش دار به جعبه ی variables انتقال دهید.

- اسمی برای متغیر جدید در جعبه ی target variable و در صورت تمایل نام دیگری که به عنوان برچسب تلقی می شود در جعبه ی target labe وارد کنید و سپس بر روی گزینه ی Define values کلیک کنید.

- در این کادر جدید دایره ی کنار Range lowest through value را علامت دار نموده و ...

ادامه دارد ...