وزن دادن به داده ها در spss

وزن دادن به موردها (weight cases): آخرین گزینه از سربرگ Data، وزن دادن به موردها (weight cases) می باشد. وزن دادن به موردها در تجزیه و تحلیل داده های غیر پارامتریک ضرورت پیدا می کند.

هنگامی که به موردها وزن تعلق می گیرد، SPSS اعداد داخل محیط خود را به عنوان فراوانی (ته عدد) در نظر می گیرد. برای نمونه، اگر پژوهشگری بخواهذ تفاوت تعداد دختران و پسران وارد شده به دانشگاه را از دیدگاه آماری مورد بررسی قرا دهد، به دو صورت می تواند کد آزمودنی های دو جنس را وارد محیط SPSS کند.

در این مثال، اگر تعداد دانشجویان وارد شده به دانشگاه 1080 نفر (در بردارنده ی 600 نمونه دختر و 480 نمونه پسر) باشد و پژوهشگر همه ی این دانشجویان را تحت عنوان یک متغیر و 1080 مورد (Case) وارد محیط SPSS کند، نیازی بع وزن دادن این متغیر وجود ندارد، زیرا هر کدام از افراد در یک خانه از محیط SPSSجا گرفته اند.

بنابراین، SPSS این کدها را به عنوان فراوانی در نظر می گیرد. اما اگر این داده ها تحت عنوان یک متغیر و تنها دو مورد (case) وارد SPSS شوند، وزن دادن به این متغیر ضروری خواهد بود؛ به عبارت دیگر، هنگامی وزن دادن مورد نیاز است که در محیط SPSS تنها دو عدد 600 و 480 در دو خانه و زیر هم قرار می گیرند. مراحل وزن دادن به موردها به شرح زیر است.

وزن دادن به داده ها در spss

 

- از سربرگ Data گزینه ی weight case را انتخاب کنید.

- دابره ی سمت چپ گزینه ی weight cases byرا علامت دار نماید.

- متغیر مورد نظر را از جعبه ی سمت چپ فعال کرده و با کمک مربع کوچک فلش دار، آن را به قسمت Frequency variable منتقل و سپس گزینه ی Ok را کلیک کنید.

- اکنون متغیر مورد نظر وزن دار شده است و آزمون مجذور کای اسکور بدون مشکل قابل اجرا می باشد.

تغییر شکل دادن : در سربرگ تغییر شکل دادن، (Transform)، گزینه های گوناگونی وجود دارد که هر کدام از آن ها دارای کارکردهای مهمی هستند. به طور کلی، قابلیت های موجود در این سربرگ شامل موارد ذیل می باشند:

- جمع، تفریق، ضرب و تقسیم کردن متغیرها و همچنین انجام تبدیل های وناگون بر متغیرها همانند جذر گرفتن، لگاریتم اعداد و ...؛

- تغییر کد دادن به موردها و طبقه بندی کردن متغیرهای فاصله ای و یا رتبه ای؛

- روش های گوناگون رتبه ای کردن متغیرها و روش های گوناگون جایگزینی اعداد مفقود.

جمع کردن متغیرها (Compute variable) :

در کادر ارتباطی جمع کردن متغیرها، علاوه بر چهار عمل اصلی ریاضی، محاسبات پیچیده ی دیگری از قبیل محاسبه ی لگاریتم گرفتن از داده ها، جذر گرفتن از داده ها، واریانس موردها و ... با گزینه های موجود در جعبه ی Function group انجام می شود.

برای آشنایی دقیق تر با کاربردهای مذکور، یک مثال عددی را با مشاهده ی شکل 32 دنبال می کنیم.

وزن دادن به داده ها در spss

 

همان گونه که9 در شکل 32 و در جعبه ی سمت چپ و زیر گزینه ی type and label ملاحظه می شود، پنج متغیر x1 تا x5 وجود دارد که پنج متغیر را به عنوان ماده های آزمون اضطراب امتحان تلقی می کنیم.

جهت جمع بستن تا x5 برای کل آزمودنی ها، مراحل زیر را انجام دهید.

- از سربرگ Transform گزینه ی compute variable را انتخاب کنید.

- از جعبه ی function group بر روی گزینه ی statistical کلیک کنید. ( برای یافتن واژه ی statistical باید فلش موشواره بر روی پیکان پایینی سمت راست جعبه ی مورد نظر کلیک می کنیم تا نوار این جعبه پایین بیاید و گزینه های گوناگون راغ در اختیار شما قرار دهد).

- بر روی واژه ی sum از جعبه ی function and special variables کلیک کنید و با کلیک بر مربع فلش دار که در سمت راست واژه ی delet قرار دارد گزینه ی )؟.؟) sum را به جعبه ی numeric expression منتقل کند.

- به کمک دکمه ی delet، علامت سوال و ...

ادامه دارد ...