آموزش تحلیل آماری در spss - ستون ها

آموزش تحلیل آماری در spss : در این قسمت با ستون ها در نرم افزار اس پی اس اس آشنا می شویم.ستون ها زیر ستون Columns عدد پیش فرض نرم افزار (8) است.

این مطلب نشان دهنده آن است که عرض هر ستون برای نشان دادن حروف متغیر، 8 عدد است.

اگر بخواهیم نام متغیر ها را با حروف بیشتر بنویسیم، نیاز است تا ستون ها عریض تر شوند، در غیر این صورت ( و طولانی بودن نام متغیر)، حروف مربوط به نام متغیر در دو ردیف زیر هم قرار می گیرند.

در شکل بعدی کیفیت نام دو متغیر در ستون های عریض و کم عرض نشان داده شده است.

 

همان گونه که در شکل بالا دیده می شود، ستونی که عرض آن از 8 به 23 تغییر پیدا کرده است، به خوبی نام متغیر که عبارت resulte of examination است را در یک ردیف نشان می دهد ولی ستون کم عرض سمت راست که در بر دارنده ی عبارت smoking is very bad است، در دو ردیف ...

ادامه دارد...