شاخص ها و ضریب های خی دو در تحلیل آماری با spss

در این مقاله به شاخص ها و ضریب های مبتنی بر خی 2 یا k2 خی دو در تحلیل آماری با spss پرداخته ایم.

شاخصهای مبتنی بر x2:

1ـ ضریب چوپرو T: به این ضریب ، ضریب نسبتها می گویند. این شاخص برای تعیین شدت وابستگی بین متغیرها مورد مطالعه به كار می رود. ضریب چوپر بین صفر و یك در نوسان است. زمانی از این ضریب استفاده می كنیم كه سطر و ستون جداول برابر نباشد و جدول، شكل مستطیلی پیدا كند.

 

 

2ـ ضریب فی : این شاخص همبستگی بین دو متغیر را نشان می دهد. دامنه تغییرات آن بین صفر و یك در نوسان است. این ضریب زمانی استفاده می شود كه تعداد سطر و ستون جدول یكی باشد جدول و فقط (2×2) باشد.

 

3ـ ضریب توافق پیرسون C: این شاخص همبستگی بین دو متغیر را نشان می دهد. و زمانی مورد استفاده قرار می گیرد كه سطر و ستون جدول با هم برابر و بیشتر از جداول (2×2) باشد. یعنی نمی توان برای جداول (2×2) استفاده كرد. عیب این ضریب این است كه بین صفر و 707/0 در نوسان است یعنی هیچگاه به یك نمی رسد.

 

4ـ ضریب كرامر V: این شاخصی بهترین و كاملترین شاخص مبتنی بر X2 است . این شاخص یك ضریب متقارن است. وشدت همبستگی را نشان می دهد. این ضریب در جداول مستطیلی كاربر دارد. (تعداد سطر و ستون جدول برابر نباشد). دامنه تغییرات آن بین صفر و یك در نوسال است.