آموزش تفسیر خروجی پایایی در تحلیل آماری spss

آموزش تفسیر خروجی پایایی در تحلیل آماری spss در این مقاله آمده است که یک پژوهشگر و تحلیل کننده به آن نیا دارد.

تفسیر خروجی پایایی :

کنترل کنید که تعداد موردها صحیح باشد . (در جدول Case Processing Summary) و تعداد آیتم ها نیز صحیح باشد ( در جدول Reliability Statistics). وجود مقادیر منفی در Inter-Item Correlation Matrix را بررسی کنید همه مقادیر باید مثبت باشند که نشان می دهد آیتم ها ویژگی بنیادی یکسانی را اندازه گیری می کنند .

وجود مقادیر منفی نشان می دهد که برخی آیتم ها به درستی به طور معکوس نمره گذاری نشده اند .

نمره گذاری نادرست نیز در جدول Item-Total Statistics با ارزش های منفی برای مقادیر Corrected-Item Total Correlation ظاهر خواهد شد اگر مقدار آلفای کرانباخ کمتر از حد مورد انتظار به دست آورید باید این موارد به دقت بررسی شود (گزارش محققان دیگر از این مقیاس را مطالعه کنید).

مقدار Cronbachʼs Alpha را در جدول Reliability Statistics بررسی کنید .

مقیاس در این نمونه به دست آمده است .

مقادیر بالاتر از 7/0 قابل قبولی هستند ولی مقادیر بالاتر از 8/0 ترجیح داده می شوند .

مقادیر Corrected-Item Total Correlation که در جدول Item-TotalStatistics دیده می شوند نشان دهنده میزان همبستگی هر آیتم با نمره کل است .

مقادیر پایین (کمتر از 3/0) در اینجا نشان می دهد که این آیتم چیزی غیر از آن چه کل مقیاس اندازه می گیرد را اندازه گیری می کند .

اگر ضریب آلفای کل برای مقیاس شما خیلی پایین است (کمتر از 7/0 ) و از نبودن نمره های نادرست برای آیتم ها مطمئن شده اید ، باید آیتم هایی که همبستگی پایینی با کل آزمون دارند را حذف کنید .

در ستون Alpha if Item Deleted ، تاثیر حذف هر آیتم از مقیاس ارائه شده است .

این مقادیر را با مقدار آلفای نهایی به دست آمده مقایسه کنید.

اگر یکی از مقادیر در این ستون بالاتر از مقدار آلفای نهایی است ، می توانید این آیتم را از مقیاس حذف کنید .

برای مقیاس های معتبر، معمولاً این کار را فقط در صورتی انجام می دهند که مقدار آلفا پایین (کمتر از 7/0) باشد .

حذف آیتم ها از یک مقیاس موجود ، بدان معناست که نمی توانید نتایج خود را با نتایج مطالعات دیگری که از این مقیاس استفاده کرده اند مقایسه کنید برای مقیاس هایی که آیتم های کمی دارند (کمتر از 10) گاهی به دست آوردن یک مقدار آلفای کرانباخ مناسب دشوار است و ممکن است بخواهید مقدار میانگین همبستگی بین آیتمی را گزارش دهید که در جدول Summary Item Statistics دیده می شود در این مثال ، میانگین همبستگی بین آیتمی 63/0 است که مقادیر بین 48/0 و76/0 قرار دارند .

این نشان دهنده رابطه خیلی قوی بین آیتم ها است . در بسیاری از مقیاس ها این حالت وجود ندارد .

ارائه نتایج پایایی : معمولاً باید همسانی درونی مقیاس های مورد استفاده در تحقیق خود را در قسمت روش تحقیق زیر عنوان ابزار اندازه گیری ارائه کنید .

پس از توصیف مقیاس (تعداد آیتم ها ، مقیاس پاسخ به کار رفته ، تاریخچه کاربرد ) باید خلاصه ای از اطلاعات پایایی گزارش شده توسط سازنده مقیاس و سایر محققان و سپس جمله ای که نشان دهنده نتایج آن برای نمونه شماست را ذکر کنید .

برای مثال : طبق نظر پاوت ،دینر، کالوین و سندویک (1991) مقیاس رضایت زندگی همسانی درونی خوبی دارد و ضریب آلفای کرانباخ برای آن 85/0 گزارش شده است .

در مطالعه حاضر ، ضریب آلفای کرانباخ 89/0 بود.