در این متن به آموزش کاربرد فرمول آزمون نسبت دو جمله ای در spss پرداخته شده است که برای فهم بهتر آن توصیه می شود آزمون های دیگر را از منوی تحلیل آماری spss ببینید.

هنگامی که یک مجموعه آزمایش های برنولی داریم جهت آزمودن این فرضیه صفر که احتمال موفقیت در هر بار آزمایش مقدار مشخصی است می توان از آزمون دو جمله ای (Binomial test) استفاده نمود .

در مورد مثال پرتاب سکهاین احتمال مشخص برابر با 5% است اما از آزمون دو جمله ای جهت ازمودن فرضیه در مورد هر نسبتی از جامعه می توان استفاده نمود .

برای نشان دادن آزمون دو جمله ای از مثال اول در مورد نظرسنجی از مردم در مورد 2 کاندیدا استفاده خواهیم کرد .

از 150نفر مورد مطالعه 68 نفر x , 82 نفرy را انتخاب کرده اند .

روند آزمون دو جمله ای به طور کلی به دو صورت زیر است :

1-برای دو انتخاب شماره کدهایی را در نظر بگیرید مثلا 1 برای کاندید x و 2 برای کاندیدy

2-در variable view متغیر kandida را نام گذاری کنید و برای شخص x مقدار 1 و شخص x مقدار 2 را در نظر بگیرید .

3-برای وارد کردن تعداد انتخاب ها متغیر دوم را freq نام گذاری کنید .

4-داده ها را در data view وارد نمایید .

5-با انتخاب گزینه ی weight cases از منوی data کادر گفتگوی weight cases باز می شود. دکمه ی weight cases by را اتخاب کنید .

متغیر freq را به چهار گوش freguency variyble منتقل کرده و سپس روی ok کلیک کنید .

6-منوی زیر را انتخاب کنید: Analyze Nonparametric tests Legacy dialogs Binomial… تا همانند مقابل کادر گفتگوی Binomial Testباز شود.

7-متغیر kandida را به چهارگوش test variable list منتقل کرده و جهت اجرای آزمون دو جمله ای روی دکمه ok کلیک کنید .

آموزش کاربرد فرمول آزمون نسبت دو جمله ای در spss

 

توجه کنید که چهار گوش کوچک test proportion در سمت راست حاوی مقدار پیش فرض 5% است .

این مقدار برای مثال حاضرمناسب است زیرا اگر آزمایش به درستی اجرا شود و مردم ترجیح خاصی نداشته باشند احتمال هریک از انتخاب ها 55 خواهد بود.

اما در سایر حالات این امر لزوما صادق نخواهد بود و وقتی داوطلب در سوالات چند گزینه ای پاسخ های صحیح را حدس می زند .

اگر گزینه ها چهار عدد باشند نسبت مورد آزمون 25% خواهد بود. روند Weight cases اطمینان می دهد که دو گزینه با فراوانی های وقوع هریک از پیامدها وزن داده می شود.

آموزش کاربرد فرمول آزمون نسبت دو جمله ای در spss

 

مهم ترین عبارت در این خروجی در سمت راست ستون تحت عنوان asymp.sig(2-tailed) قرارداد.

از انجایی که مقدار p-value بیشتر از 5% است (در حقیقت برابر 28% است) فرضیه ی صفر پذیرفته است .

نتیجه ی این آزمون به صورت زیر نوشته می شود :

هرچند مردم کاندیدای y را بیشتر از x انتخاب کرده اند اما آزمون دوم جمله ای این فرضیه صفر که تمایل بیشتری وجود دارند را رد نکرده است (5% p-vahue).

اگر در مثال قبل 3 کاندیدا یا بیشتر وجود داشت می توانستیم برای فرض صفر از آزمون های مربع کای استفاده کرده که در بحث جداول توافقی به طور کامل به آن پرداخته می شود .