مشخصات « خلاصه پروتکل گروه درمانی شناختی رفتاری »
تعداد جلسات آموزشی: 10 جلسه
تعداد صفحه (B lotus 14): 2 صفحه
نوع فایل: word کد Ptk45
توضیحات: در پژوهش حاضر آزمودنی ها تحت 10 جلسه 2 ساعته هفته ای 2 جلسه تحت گروه درمانی شناختی -رفتاری قرار می گیرند. محتوای جلسات به صورت زیر بوده است: جلسه اول، اعضای گروه با هم آشنا شده و قوانین و اهداف کار تنظیم می شود. و همچنین در رابطه با اهداف روان درمانی گروهی و اثر فعالیت گروهی در حل مشکلات توسط درمانگر توضیح داده می شد. سپس بیماران خود را معرفی نموده و ناراحتی فعلی و تاریخچه بیماری خود را بیان می کردند.

قیمت با تخفیف ویژه: