مشخصات « پروتکل آموزش مهارت رفتار جرات مندانه »
تعداد جلسات آموزشی: 10 جلسه
تعداد صفحه (B lotus 14): 3 صفحه
نوع فایل: word کد Ptk09
توضیحات: برای آموزش مهارت رفتار جرات مندانه 10 جلسه یک ساعته در نظر گرفته شده است.آموزش مهارت ها در هر جلسه با استفاده از الگودهی، ایفای نقش، بازخورد دادن، تمرین و تکرار و دیگر تکلیف های شناختی و رفتاری انجام می شود. در پایان هرجلسه متناسب با مباحث مطرح شده تکالیفی برای خارج از جلسات داده خواهد شد.در ابتدای هر جلسه تکالیف بررسی شده و بازخورد داده خواهد شد (فتی و همکاران 1385،سازمان بهداشت جهانی.1385).

قیمت با تخفیف ویژه: